Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2024
Ngày cập nhật 01/07/2024

Thực hiện công văn số 1831/UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2024, UBND xã Quảng Thái báo cáo cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

Trong Quý II, UBND xã đã được UBND tỉnh đã ban hành 01 Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và liên thông từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh, cụ thể.

Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn công khai quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, các sở, ban ngành và các thủ tục liên thông trên Trang thông tin điện tử, Bảng niêm yết của xã theo đúng quy định.

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Ngày 08/01/2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2024. Theo đó, UBND xã đã chỉ đạo Văn phòng UBND xã tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

              - Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch: 0

    - Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 0

    - Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 0 số TTHC bãi bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 0 số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 0

    - Số tiền tiết kiệm được: 0

    - Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: 0

    - Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 0

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0 số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công khai: 0

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 433 hồ sơ. trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 430 (trực tuyến: 327 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 106 hồ sơ; số từ kỳ trước chuyển qua: 03 hồ sơ)

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 425: trong đó, giải quyết trước hạn 397 hồ sơ, đúng hạn: 28, quá hạn: 0 hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 08; trong đó, trong hạn: 08 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức xã cập nhật kịp thời, đồng thời triển khai niêm yết tại bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và công khai tại Trang thông tin điện tử xã.

Đã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã theo Quyết định 3141/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã ban hành quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024 về việc Bố trí và phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái thay thế quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 về việc kiện toàn, bố trí công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại của xã. Theo đó số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ bản đảm bảo, chất lượng từng bước được nâng lên, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức đến giao dịch hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp.

Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ, công chức tham gia giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ thực hiện đúng, đầy đủ các bước, quy trình giải quyết trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung của tỉnh. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm, thành phần hồ sơ được số hóa đầy đủ cả đầu vào và đầu ra.Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã thực hiện nhanh gọn, kịp thời, số lượng hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt tỉ lệ cao, nhận được sự đánh giá hài lòng cao của người dân.

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Sau khi Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, UBND xã đã kiến nghị cấp trên nâng cấp, đầu tư hệ thống máy móc tại bộ phận TN&TKQ của xã nhằm đảm bảo tốt thực hiện công việc. Đồng thời chỉ đạo các cán bộ công chức nhất là các công chức đang làm việc tại bộ phận TN&TKQ của xã thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất là việc số hóa các hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính, thu thập đầy đủ thông tin trong quá trình tiếp nhận hồ sơ để kịp thời giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định.

Tất cả các hồ sơ được tiếp nhận giải quyết tại bộ phận TN&TKQ xã được công chức chuyên môn tạo tài khoản cho công dân, các hồ sơ được số hóa đầu vào và đầu ra, lãnh đạo xã tham gia vào quá trình phê duyệt hồ sơ cho tổ chức công dân theo quy định. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn xã là 285 hồ sơ, tổng số hồ sơ tiếp nhận được số hóa là 285 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%.

Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại xã được triển khai đồng bộ. Công tác phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức đổ 3, 4 để nhằm đáp ứng đầy đủ về hồ sơ thủ tục, giảm thiểu chi phí đi lại, giảm thời giải quyết TTHC cho tổ chức công dân được triển khai đến cán bộ, công chức, tuyên truyền đến nhân dân được biết để áp dụng

 Trong quý II năm 2024 có 327/433 hồ sơ giải quyết mức độ 3,4. Các phần mềm trên hệ thống Quy trình giải quyết thủ tục được tích hợp đầy đủ các biểu mẫu, liên kết thông suốt với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Thực hiện Công văn số 1307/UBND tỉnh ngày 20/02/2023 về việc nâng cao hiệu quả công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn, UBND xã đã triển khai áp dụng, Trong Quý II năm 2024 có  85 hồ sơ chứng thực bản sao điện tử. 

      7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2024 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục cập nhật kịp thời, triển khai niêm yết tại bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã; hệ thống đài truyền thanh xã nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC cho toàn thể cán bộ, công chức và người dân.

8. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Thực hiện Công văn số 1495/UBND-CCHC ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề xuất cải tiến, sáng kiến về cải cách hành chính, UBND xã đã chỉ đạo công chức theo từng lĩnh vực phụ trách thường xuyên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về công tác cải cách hành chính liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, nhằm đơn giản hóa TTHC, định kỳ báo cáo để có hướng đề xuất kịp thời. Tuy nhiên, việc đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến vẫn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế nên đến nay UBND xã vẫn chưa có nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC.

9. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND huyện về việc triển khai kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024. Nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2024, theo đó trong năm 2024, UBND xã kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các công chức sau:

- Kiểm tra đối với ông Văn Đức Quyền - Công chức Văn phòng - Thống kê

- Kiểm tra đối với bà Hoàng Thị Biên Thùy - Đội viên Đề án 500 - Phụ trách Địa chính – Xây dựng 

- Kiểm tra đối với bà Thái Thị Kim Chi - Công chức Văn hóa - xã hội

- Kiểm tra đối với bà Trần Thị Lữ - Công chức Văn phòng - thống kê

- Kiểm tra đối với bà Hoàng Thị Kim Ngân -  Công chức Kế toán

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2024 để xem xét, đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua cuối năm đối với các cá nhân cán bộ, công chức. Bên cạnh,UBND xã đã ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/01/2024 về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa công sở năm 2024. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Những ưu điểm

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính.

- TTHC trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước đã được thống kê, rà soát và công bố công khai theo đúng quy định.

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Cán bộ đầu mối thực hiện giải quyết thủ tục hành chính là cán bộ hoạt động kiêm nhiệm, chủ yếu là tập trung giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, thời gian dành cho nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung liên quan về thủ tục hành chính chất lượng, hiệu quả có lúc còn một số hạn chế.

3. Tồn tại hạn chế

Một số cán bộ, công chức chưa thật sự quan tâm và dành thời gian thoả đáng cho công tác kiểm soát TTHC. Việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính chưa được chú trọng nên ít có kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA QUÝ III NĂM 2024

1. Tiếp tục xác định kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động cải cách hành chính, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phục vụ công tác kiểm soát TTHC năm 2024.

2. Phát huy năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý và giải quyết công việc, đảm bảo giải quyết công việc thông suốt, kịp thời.

         3. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC, tiến tới thực hiện đồng bộ hệ thống tin học hóa trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/01/2024 về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa công sở năm 2024 của xã; Kế hoạch của UBND huyện về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ năm 2024 .

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

         UBND huyện quan tâm cấp cho cấp xã bộ máy quét thẻ QR trên Căn cước công dân để tiện khi bà con nhân dân đến giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã theo Nghị định 104/CP.

         UBND xã kiến nghị cấp trên tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cũng như các công chức chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã để đảm bảo cho quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC đạt được hiệu quả cao hơn.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2024 và nhiệm vụ Qúy III năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, kính mong UBND huyện Quảng Điền quan tâm tham gia góp ý để địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.351.912
Truy cập hiện tại 8.361