Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai
Ngày cập nhật 09/09/2021

Ngày 06  tháng 9  năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số:  2203 /QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính như sau:

1. Thủ tục: Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân;

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Công chức chuyên môn cấp xã

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.

64 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

- Ký phê duyệt kết quả hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

10 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận văn thư /Bộ phận TN&TKQ của cấp xã

- Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả ( gồm bản điện tử và bản giấy) cho Trung tâm PV Hành chính công cấp huyện.

2 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm PV Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho các đơn vị cấp xã nạp hồ sơ;

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp huyện xử lý.

40 giờ làm việc

Bước 6

UBND cấp huyện

- Tổ chức thẩm định nội dung, Phê duyệt Quyết định hỗ trợ chi phí cho đối tượng được hưởng.

Bước 7

UBND cấp xã

- Chi trả kinh phí cho đối tượng được hưởng kể từ ngày có Quyết định trợ cấp.

80 giờ làm việc

Bước 8

Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Trà kết quả TTHC cho Cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

200 giờ làm việc

 

2. Thủ tục: Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/ người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân;

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

4 giờ làm việc

Bước 2

Công chức chuyên môn cấp xã

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ.

64 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

- Ký phê duyệt kết quả hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

10 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận văn thư /Bộ phận TN&TKQ của cấp xã

- Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả ( gồm bản điện tử và bản giấy) cho Trung tâm PV Hành chính công cấp huyện.

2 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm PV Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho đơn vị cấp xã;

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp huyện xử lý.

40 giờ làm việc

Bước 6

UBND cấp huyện

Tổ chức thẩm định nội dung, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm PV Hành chính công cấp tỉnh

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho đơn vị cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo xử lý.

40 giờ làm việc

Bước 8

UBND cấp tỉnh

- Xem xét, phê duyệt Quyết định hỗ trợ chi phí cho đối tượng được hưởng

Bước 10

UBND cấp xã

- Chi trả kinh phí cho đối tượng được hưởng kể từ ngày có Quyết định trợ cấp

80 giờ làm việc

Bước 11

Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Trà kết quả cho Cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

 

Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.791.009
Truy cập hiện tại 6.035