Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 28/09/2021

Thực hiện Công văn số 1686/UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 tại UBND xã, kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

          Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của xã Quảng Thái.

Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, UBND xã Quảng Thái giao Công chức Văn phòng - thống kê xã theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện theo Kế hoạch.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của UBND xã Quảng Thái, UBND xã đã tiến hành lựa chọn một số thủ tục hành chính cụ thể để phân công cho các bộ phận chuyên môn phụ trách tiến hành rà soát, cụ thể:

1.Lĩnh vực Tư pháp: Rà soát, đánh giá các TTHC về đăng ký và quản lý Hộ tịch; Chứng thực hợp đồng giao dịch, chứng thực các văn bản liên quan.

2.Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Rà soát, đánh giá TTHC về các lĩnh vực,người có công, Bảo trợ xã hội, Lao động việc làm,…

3. Lĩnh vực Địa chính- xây dựng: Rà soát, đánh giá các TTHC về đất đai, xây dựng, đo đạc bản đồ:

4.Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo: Rà soát Lĩnh vực Tiếp công dân, khiếu nại tố cáo.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN HÓA

UBND xã Quảng Thái chỉ đạo:

 1.Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã rà soát các quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; Thông tư số 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực Hợp đồng, giao dịch.Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch  thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua đối chiếu với quá trình hoạt động trên thực tế, UBND xã đề nghị sửa đổi

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

-Nội dung đơn giản hóa:

a) Bỏ nội dung thông tin “quyển số” trong mẫu tờ khai quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

b) Giảm mức lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch từ 8000 đồng/01 bản xuống 5000 đồng/01 bản. Lý do: Hiện nay, không còn quy định về việc cấp lại bản chính nên người dân chỉ có thể sử dụng bản sao, đồng thời nhu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch đang tăng lên. Bên cạnh đó, dữ liệu hộ tịch điện tử đang được dần hoàn thiện nên việc cấp bản sao trích lục hộ tịch đã được tiến hành nhanh chóng và chính xác.

2.Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Rà soát, đánh giá TTHC về các lĩnh vực người có công, Bảo trợ xã hội, Lao động việc làm, …

Qua đối chiếu với quá trình hoạt động trên thực tế, UBND xã đề nghị sửa đổi: Đối với hồ sơ mai táng phí Bảo trợ xã hội: Kính đề nghị cấu hình lại quy trình cấp huyện, Lý do: Quy trình tiếp nhận cấp xã đến huyện là 5 ngày, nhưng khi đến huyện thêm 10 ngày nữa, dẫn đến trễ hẹn hồ sơ cấp xã.

3. Lĩnh vực Địa chính- xây dựng: Rà soát, đánh giá các TTHC về đất đai, xây dựng, đo đạc:

Qua đối chiếu với quá trình hoạt động trên thực tế, UBND xã đề nghị sửa đổi:Cần rút ngắn thời gian thực hiện TTHC đăng ký biến động Quyền sử dụng đất, Thủ tục Đính chính giấy chứng nhận đã cấp từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc;Và kính đề nghị bổ sung thêm thủ tục đo đạc đất đai. Lý do: hiện nay nhu cầu đo đạc của người dân là rất lớn, chưa quy định về thời gian giải quyết nên gây phiền hà cho người dân, phải đi lại nhiều lần.

4.Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo: Rà soát Lĩnh vực Tiếp công dân, khiếu nại tố cáo.Không có ý kiến rà soát, đơn giản hóa TTHC.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn của các ngành chuyên môn, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại UBND năm 2021 đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả bước đầu. Đặc biệt, sự phối hợp đồng bộ giữa cán bộ đầu mối thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ công chức bộ phận chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính luôn được đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Quảng Thái triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Khó khăn, vướng mắc

          Cán bộ đầu mối thực hiện giải quyết thủ tục hành chính là cán bộ hoạt động kiêm nhiệm, chủ yếu là tập trung giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, thời gian dành cho nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung liên quan về thủ tục hành chính chất lượng, hiệu quả có lúc còn một số hạn chế.

          3. Tồn tại hạn chế

          Trong thời gian qua, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số cán bộ, công chức bộ phận chuyên môn chưa thật sự quan tâm và dành thời gian thoả đáng cho công tác này, chưa nhận thức hết vai trò, tầm quan trọng của hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

          V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

          UBND xã Quảng Thái kiến nghị cấp trên tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị để đảm bảo cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, kính mong UBND huyện Quảng Điền; Văn phòng HĐND và UBND huyện quan tâm tham gia góp ý để địa phương thực hiện tốt hơn công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong thời gian tới./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.790.503
Truy cập hiện tại 5.744