Tìm kiếm tin tức
Công bố 18 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Ngày cập nhật 28/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành:

1. Thủ tục: Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 05 ngày làm việc; UBND tỉnh: 02 ngày làm việc.

- Phí, lệ phí: không 

- Địa điểm và cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh 

2. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không 

- Địa điểm và cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh 

Danh mục 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 

1. Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Thời gian giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 09 ngày làm việc; Hội đồng thẩm định: 05 ngày làm việc; UBND tỉnh: 02 ngày làm việc. 

- Phí, lệ phí: không 

2. Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 07 ngày làm việc; UBND tỉnh: 03 ngày làm việc. 

- Phí, lệ phí: không 

3. Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 10 ngày làm việc; UBND tỉnh: 05 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không 

4. Thủ tục Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 10 ngày làm việc; UBND tỉnh: 05 ngày làm việc. 

- Phí, lệ phí: không 

5. Thủ tục Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 02 ngày làm việc; UBND tỉnh: 01 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không 

6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Phí, lệ phí: không 

7. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP); 03 ngày làm việc đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp. 

- Phí, lệ phí: không 

8. Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận 

- Thời gian giải quyết:16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 09 ngày làm việc; Hội đồng thẩm định: 05 ngày làm việc; UBND tỉnh: 02 ngày làm việc. 

- Phí, lệ phí: không 

9. Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 07 ngày làm việc; UBND tỉnh: 03 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không 

10. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Phí, lệ phí: không 

11. Thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 05 ngày làm việc; UBND tỉnh: 02 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không 

12. Thủ tục Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 10 ngày làm việc; UBND tỉnh: 05 ngày làm việc. 

- Phí, lệ phí: không 

13. Thủ tục Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 02 ngày làm việc; UBND tỉnh: 01 ngày làm việc. 

- Phí, lệ phí: không 

14. Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

- Thời gian giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 09 ngày làm việc; Hội đồng thẩm định: 05 ngày làm việc; UBND tỉnh: 02 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không 

15. Thủ tục Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận 

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động – Thương binh và xã hội: 12 ngày làm việc; UBND tỉnh: 08 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không 

Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp (Bãi bỏ TTHC số 03 mục I tại phần I. Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.)

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.790.873
Truy cập hiện tại 5.963