Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc tổ chức Họp BCĐ ISO, đánh giá nội bộ năm 2023
Ngày cập nhật 31/08/2023

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2023 về việc Đánh giá nội bộ của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái năm 2023. Nay UBND xã thông báo về việc tổ chức Họp BCĐ ISO, Đánh giá nội bộ năm 2023 như sau:

I.Thành phần mời tham dự:

          Thành viên Ban Chỉ đạo ISO, Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR), các bộ phận và cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

          II. Nội dung

          +Đối với lãnh đạo và ban ISO:

- Các quyết định liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện ISO;

- Việc phổ biến Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng

- Phân phối tài liệu cho các công chức/bộ phận.

          - Các hoạt động duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống ISO.

          + Đối với các công chức:

- Nhận thức chung về một số khái niệm cơ bản của ISO 9001:2015,

- Xem xét hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại các bộ phận/lĩnh vực.

- Xem xét các quy trình đã soát xét, ban hành về nội dung và các biểu mẫu.

- Xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt.

- Xem xét việc thu thập và xử lý ý kiến của các tổ chức/công dân về dịch vụ hành chính công của UBND xã.

          III. Cách thức làm việc

          Các đồng chí cán bộ công chức chuẩn bị các nội dung được phân công phụ trách báo cáo tại buổi họp.

          IV. Thời gian : 01 buổi.

                             Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/9/2023(Thứ 6)

          V. Địa điểm tại: Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Thái.

          Thông báo này thay cho giấy mời, nhận được thông báo này đề nghị các đồng chí xếp công việc tham dự đúng thời gian và địa điểm nói trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.125
Truy cập hiện tại 1.603