Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 12/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Quảng Thái về việc Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Thái năm 2023;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 132 quy trình giải quyết thủ tục hành chính hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Quảng Thái phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Các bộ phận liên quan và cán bộ công chức UBND xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUẢNG THÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9  năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái)

 

 

TT

Tên thủ tục

Số TTHC

1

Lĩnh vực Hộ tịch

25

2

Lĩnh vực Chứng thực

11

3

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

03

4

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

02

5

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

01

6

Lĩnh vực Tôn giáo,tín ngưỡng

10

7

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

05

8

Lĩnh vực Đất đai

02

9

Lĩnh vực Môi trường

03

10

Lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường

01

11

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

01

12

Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo

05

13

Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng

03

14

Lĩnh vực Thủy lợi

03

15

Lĩnh vực Khuyến nông

01

16

Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

06

17

Lĩnh vực Văn hóa và thể dục thể thao

07

18

Lĩnh vực Y tế

01

19

Lĩnh vực Giaó dục đào tạo

05

20

Lĩnh vực Người có công

01

21

Lĩnh vực Chính sách

01

22

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

09

23

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

01

24

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

01

25

Lĩnh vực Trồng trọt

01

26

Lĩnh vực Dân quân tự vệ

02

27

Lĩnh vực Nghĩa vụ Quân sự

07

28

Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

05

29

Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

02

30

Lĩnh vựa Hòa giải cơ sở

04

31

Lĩnh vực Thông báo thành lập Tổ hợp tác

03

 

Tổng cộng

132

                                                                   

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.551.548
Truy cập hiện tại 13.020