Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Hoạt động triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại UBND xã 9 tháng đầu năm 2023
Ngày cập nhật 02/10/2023

Thực hiện Công văn số 2028/TB-BCĐ 19 ngày 23/9/2023 về việc báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; UBND xã Quảng Thái báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã 9 tháng đầu năm 2023 như sau:

1.Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

a) Tình hình phê duyệt và triển khai kế hoạch, mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối 2023

Trên cơ sở Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện Quảng Điền về Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2023. UBND xã Quảng Thái đã tiến hành chuyển đổi xây dựng, công bố, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

           Đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10/01/2023 về Duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Thái năm 2023; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 về Công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023 tại UBND xã Quảng Thái; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25/3/2023 về Đánh giá nội bộ 2023; Ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại xã Quảng Thái. Cử 11 đồng chí Cán bộ, công chức tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động đánh giá nội bộ và hướng dẫn vận hành HTQLCL năm 2023 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh phối hợp triển khai.

b) Tình hình phê duyệt và triển khai áp dụng tài liệu HTQLC

- Tình hình phê duyệt, ban hành, công bố tài liệu HTQLCL đồng bộ có gắn mã định danh điện tử theo TCVN ISO 9001:2015

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã xây dựng niêm yết công khai 15/15 TTHC theo quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh phê duyệt trên Trang thông tin điện tử của xã và Bảng Niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận của xã bằng mã quét QR và đã xây dựng 132/132 quy trình TTHC thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã cụ thể như sau:

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=322&tc=61044

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=62080

1. Lĩnh vực Hộ tịch: 25 TTHC

          2. Lĩnh vực Chứng thực: 11 TTHC

          3. Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 03 TTHC

          4. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 TTHC

          5. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 01 TTHC

          6. Lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng: 10 TTHC

          7. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: 05 TTHC

          8. Lĩnh vực Đất đai: 02 TTHC

          09. Lĩnh vực Môi trường: 03 TTHC

10. Lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường: 01 TTHC

          11. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng: 01 TTHC

          12. Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo: 05 TTHC

          13. Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng: 03 TTHC

          14. Lĩnh vực Thủy lợi: 03 TTHC

          15. Lĩnh vực Khuyến nông: 01 TTHC

          16. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 06 TTHC

          17. Lĩnh vực Văn hóa - thể thao: 07 TTHC

          18. Lĩnh vực Y tế: 01 TTHC

          19. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo: 05 TTHC

          20. Lĩnh vực Người có công: 01 TTHC,

          21. Lĩnh vực Chính sách: 01 TTHC

          22. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 09 TTHC

          23. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội: 01 TTHC

          24. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 01 TTHC

25. Lĩnh vực Trồng trọt: 01 TTHC

26. Lĩnh vực Dân quân tự vệ: 02 TTHC

27. Lĩnh vực Nghĩa vụ Quân sự: 07 TTHC

28. Lĩnh vực Phòng chống thiên tai: 05 TTHC

29. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện: 02 TTHC

30. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 04 TTHC

31. Lĩnh vực Thông báo thành lập Tổ hợp tác: 03 TTHC

         -  Tình hình đào tạo, tập huấn:

Uỷ ban nhân dân xã luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Trong thời gian qua, được sự quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện và các ban ngành cấp trên bằng việc mở lớp tập huấn. UBND xã Quảng Thái cử cán bộ công chức tham gia tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đầy đủ.

- Tình hình xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình và triển khai hoạt động Đánh giá nội bộ năm 2023:

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2023 Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2023; Thông báo số 114/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Đánh giá nội bộ năm 2023; Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 08/9/2023 về tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ năm 2023.

- Tình hình áp dụng quy trình ISO giải quyết TTHC:

          Thực hiện đo lường của người dân, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã. Được thực hiện thường xuyên liên tục hàng tháng, hàng qúy và năm, Uỷ ban nhân dân xã tổng hợp và công bố kết quả đánh giá mức độ hài lòng đối với Bộ phận TN&TKQ cũng như công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ.

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm 2023 là: 1169 hồ sơ; Trong đó: hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 1152, hồ sơ trễ hạn là 02 hồ sơ (thuộc lĩnh vực Địa chính, nguyên nhân trễ hẹn là do đến ngày hẹn trả hồ sơ nhưng Chi nhánh Văn phòng đất đai đang thẩm định hồ sơ nên UBND xã chưa có kết quả để trả cho công dân), hồ sơ đang giải quyết là: 15 hồ sơ, không có hồ sơ không hợp lệ.Tỷ lệ hồ sơ giải quyết mức độ 3, mức độ 4 là 769/1169 hồ sơ.

 2. Đánh giá, nhận xét:

- Trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã có nhiều sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức; tinh thần trách nhiệm, tác phong, thái độ của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ngày càng cao, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

- Nhận thức của một số cán bộ, công chức về tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vẫn còn chưa đồng đều; ý thức trách nhiệm và tinh thần công việc của một số cán bộ, công chức vẫn còn chưa cao; còn hạn chế trong cập nhật thông tin về thủ tục hành chính, các quy định mới nhằm phục vụ cho duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

          3.Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, rà soát và tổ chức học tập kinh nghiệm thực tế về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

    4. Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

         Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất. Hoàn thiện hệ thống văn bản của cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, rà soát quy trình nhằm duy trì và cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng.

Tiếp tục tiến hành thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, công khai minh bạch thông tin trong việc giải quyết các TTHC cho công dân, tổ chức.

Tiến hành tổ chức đánh giá nội bộ theo Kế hoạch đã đề ra.

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 xem đây là một trong những tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức hàng năm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.074
Truy cập hiện tại 1.589