Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Quảng Thái (công bố lần 2)
Ngày cập nhật 16/10/2023

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Quảng Thái về việc triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Thái năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Quảng Điền;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố tài liệu áp dụng, quy trình hệ thống, quy trình nội bộ và các quy trình giải quyết thủ tục hành chính hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Quảng Thái phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã Thủ trưởng các cơ quan và CBCC có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.590
Truy cập hiện tại 1.391