Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện Ý kiến chỉ đạo năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Quảng Điền về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024, UBND xã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện YKCĐ năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, ISO trong năm 2024, kết quả thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và YKCĐ tại cơ quan; việc triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh, của UBND huyện về chỉ đạo, điều hành, cải cách TTHC trên một số lĩnh vực trọng tâm, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn nhằm đẩy mạnh CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ trong thời gian tiếp theo.

b) Đánh giá thực trạng tình hình triển khai thực hiện về công tác cải cách hành chính tại cơ quan. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

c) Kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ để có hướng khắc phục, tháo gỡ.

d) Tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan.

e) Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cuối năm 2024 đối với từng cá nhân.

2. Yêu cầu

a) Yêu cầu chung

- Đổi mới công tác tự kiểm tra theo hướng kiểm tra các chuyên đề gắn với trách nhiệm của từng bộ phận chủ trì triển khai các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, thực hiện YKCĐ trong năm 2024.

- Việc tự kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, Kế hoạch, đảm bảo khách quan, chất lượng và hiệu quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của các bộ phận, công chức, tránh hình thức.

- Qua công tác tự kiểm tra, rút ra được những vấn đề trọng tâm trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, thực hiện YKCĐ trong năm 2024 tại cơ quan.

b) Yêu cầu cụ thể

* Đối với cán bộ, công chức được kiểm tra

- Các bộ phận, công chức phụ trách chuyên môn cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ tự kiểm tra theo yêu cầu của tổ kiểm tra.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ công tác của mình trước khi thực hiện tự kiểm tra.

- Sau khi có kết luận kiểm tra phải nghiêm túc, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời tiếp tục phát huy những mặt tích cực, ưu điểm trong công tác cải cách hành chính tại bộ phận, lĩnh vực mình phụ trách.

* Đối với Tổ kiểm tra

- Sắp xếp công việc tham gia tổ kiểm tra đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung theo kế hoạch.

- Trong quá trình kiểm tra, lập đầy đủ các Biên bản kiểm tra, ban hành Thông báo kết luận sau kiểm tra, Báo cáo kết quả thực hiện với UBND xã sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, KSTTHC, ISO, YKCĐ tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong các Kế hoạch công tác của UBND huyện năm 2024 (tính đến thời điểm kiểm tra) theo những nội dung sau:

1. Công tác CCHC

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực: Thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tài chính công; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

2. Công tác kiểm soát TTHC

- Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC;

- Niêm yết công khai TTHC; tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã (hồ sơ giấy và trên Cổng dịch vụ công);

- Rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo;

- Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kiểm tra việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả (4 tại chỗ) tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018 của Chỉnh phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

 3. Công tác ISO

a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến ISO

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã;

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của ISO, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng;

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có); Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

b) Triển khai xây dựng, áp dụng đồng bộ 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ - UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh
về phê duyệt quy trình nội bắt buộc áp dụng tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị; xây
dựng đồng bộ tài liệu HTQLCL có gắn mã định danh điện tử trên địa bàn xã.

- Việc bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng; công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

4. Công tác thực hiện YKCĐ

- Thực hiện một số nhiệm vụ UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao;

- Theo dõi, triển khai thực hiện, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao trên Hệ thống theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành tại cơ quan;

- Việc tham mưu UBND xã thực hiện kịp thời, chất lượng, đúng thời gian các YKCĐ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND xã, Chủ tịch UBND xã tại cơ quan.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀCÁCH THỨC KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong Quý III năm 2024 (Thời gian cụ thể sẽ có Thông báo sau).

2. Đối tượng kiểm tra

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan xã.

3. Cách thức kiểm tra

- Các bộ phận, công chức chuẩn bị báo cáo, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực mình phụ trách liên quan đến nội dung kiểm tra mà Tổ kiểm tra yêu cầu. Đề xuất kiến nghị, khó khăn vướng mắc (nếu có).

          - Tổ kiểm tra nghe các bộ phận trình bày báo cáo và cho ý kiến, tổ tiến hành kiểm tra các văn bản, xác minh một số vấn đề liên quan. Tổ sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, nghe giải trình của bộ phận và Kết luận, thống nhất Biên bản kết quả kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn phòng – thống kê

a) Chủ trì tham mưu UBND xã thành lập Tổ kiểm tra và các văn bản liên quan đến công tác tự kiểm tra đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Thông báo cụ thể thời gian kiểm tra, đề cương chi tiết, gửi các bộ phận, công chức kiểm tra 07 ngày trước thời điểm kiểm tra.

b) Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tiến hành tổng hợp, tham mưu UBND xã thông báo kết luận và các giải pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót phát hiện được trong quá trình kiểm tra; đồng thời tham mưu báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác công tác CCHC, KSTTHC, ISO và YKCĐ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10 tháng 10 năm 2024

2. Các bộ phận chuyên môn khác

Trên cơ sở kế hoạch và nội dung kiểm tra, các bộ phận chuẩn bị văn bản để báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, KSTTHC, ISO và YKCĐ thuộc lĩnh vực mình phụ trách (kết quả đạt được; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến; những kiến nghị, đề xuất).

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải công tác CCHC, KSTTHC, ISO và YKCĐ năm 2024; UBND xã yêu cầu bộ phận, ban, ngành và công chức trong UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.843
Truy cập hiện tại 8.791