Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND xã Quảng Thái năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Quảng Điền về việc Công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND huyện Quảng Điền năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Quảng Thái về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã Quảng Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Quảng Thái (Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là Ban chỉ đạo ISO) của UBND xã Quảng Thái chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, triển khai các mục tiêu đã đề ra.

2. Trưởng các bộ phận, cán bộ công chức thuộc UBND xã Quảng Thái căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2024 của UBND xã để tổ chức triển khai áp dụng năm 2024. Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm phổ biến cho tất cả cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị biết và tổ chức triển khai áp dụng năm 2024.

3. Định kỳ 06 tháng/01 lần các bộ phận thuộc UBND xã Quảng Thái phải tiến hành xem xét, đánh giá kết quả đạt được, lập báo cáo tiến độ kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng gửi về Ban chỉ đạo ISO để tổng hợp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chỉ đạo ISO, Thủ trưởng các bộ phận, toàn thể các cán bộ, công chức, người lao động và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.097
Truy cập hiện tại 8.924