Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc ban hành “Chính sách chất lượng năm 2024” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 10/01/2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 của UBND xã về việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Thái năm 2024;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chính sách chất lượng năm 2024” theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại xã Quảng Thái.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã có trách nhiệm hiểu và thực hiện nội dung chính sách chất lượng năm 2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng - Thống kê, Ban chỉ đạo ISO, các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ QUẢNG THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

       (Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND xã Quảng Thái)

 

Với phương châm:

“ KHOA HỌC, HIỆU QUẢ, HIỆN ĐẠI, SẴN SÀNG VÀ THÂN THIỆN”

Các thủ tục hành chính được xử lý chặt chẽ, thông tin xác thực và thống nhất. Hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ rườm rà và lặp đi lặp lại. Hướng đến 90% người dân, tổ chức không phải cung cấp lại các giấy tờ, thông tin, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó; các thủ tục hành chính được xử lý chính xác và nhanh chóng. Mục tiêu thời gian chờ của người dân giảm xuống còn 15 phút/ lượt. Tăng năng suất và khả năng tiếp cận trung bình của các các cán bộ tại Hệ thống tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính được xử lý bằng các ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung vào trải nghiệm của người dân, tổ chức. Bắt đầu từ việc số hóa, tạo ra cơ sở dữ liệu quốc gia; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tài nguyên, thông tin phục vụ các nhu cầu của người dân; Cán bộ, công chức có năng lực, tác phong phục vụ thân thiện và tích cực hỗ trợ.

 

Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Quảng Thái cam kết:

1. Đảm bảo các Thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp luật và đúng thời hạn quy định.

2. Xây dựng, tổ chức bộ máy chính quyền xã hoạt động theo hướng tinh gọn, trong sạch, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt các tổ chức, công dân.

3. Luôn lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi theo yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, tổ chức liên quan đến các giao dịch hành chính.

Không ngừng cải tiến công tác quản lý, điều hành; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, hướng tới sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại xã thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:201

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.155
Truy cập hiện tại 8.959