Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc ban hành và áp dụng tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2024
Ngày cập nhật 19/03/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng  Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng- Thống kê xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2024 (có phụ lục kèm theo), vào các hoạt động quản lý và giải quyết TTHC tại UBND xã.

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cán bộ công

chức tổ chức triển khai áp dụng, tuân thủ chặt chẽ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng đã được phê duyệt.

 Điều 3. Văn phòng- Thống kê Ủy ban nhân dân xã; các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.115
Truy cập hiện tại 8.934