Tìm kiếm tin tức
.Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 01/07/2024

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, tải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Bộ phận Văn phòng - Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án “Xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái” (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO) gồm các ông có tên sau đây:

1.Ông Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã: Trưởng ban;

2.Ông Văn Đức Xàng - Phó Chủ tịch UBND xã: Phó Trưởng ban Thường trực;

3.Ông Hồ Hoàng Vương – Phụ trách Văn phòng - Thống kê: Phó trưởng ban- kiêm thư ký;

4.Ông Trần Nam Thanh - Công chức Địa chính – Nông nghiệp - Môi trường: Thành viên;

5. Ông Nguyễn Kiên Trung - Trưởng Công an xã: Thành viên;

6. Bà Hoàng Thị Kim Ngân - Công chức Tài chính - Kế toán: Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Cúc - Công chức Tư pháp – chứng thực : Thành viên;

8. Bà Văn Thị Phương – Công chức Tư pháp - hộ tịch: Thành viên;

9. Bà Thái Thị Kim Chi – Công chức Văn hóa - xã hội: Thành viên;

10. Ông Văn Đức Quyền – Công chức Văn phòng - thống kê: Thành viên;

11. Ông Hoàng Minh Vương – Phụ trách Văn hóa - xã hội: Thành viên;

12. Ông Hồ Viết Quang – CHT Quân sự xã: Thành viên;

13. Bà Hoàng Thị Biên Thùy – Đề án 500  -Phụ trách Địa chính - Xây dựng: Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hành chính nhà nước tại UBND xã Quảng Thái. Đồng thời, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các công chức chuyên môn triển khai có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Thái.

2. Phối hợp với các chuyên gia tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai áp dụng và thống nhất kế hoạch soạn thảo tài liệu, phổ biến, áp dụng các tài liệu đến các công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

3. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng - thống kê xã, các ông bà có tên tại Điều 1, trưởng các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.341.224
Truy cập hiện tại 3.381