Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 29/07/2022

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,Chuyển đổi số và đô thị thông minh huyện Quảng Điền;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số xã Quảng Thái (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Phạm Công Phước - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Trần Đương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3. Phó Trưởng ban:
- Bà Trần Thị Lữ, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã.
4. Các ủy viên:

- Ông Lê Quốc Bình, Trưởng Công an xã;

          - Mời Ông: Văn Bửu, Chủ tịch UBMTTQVN xã; 

          - Ông Lê Hiền, Phó Trưởng Công an xã;                                     

                   - Ông Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã;                                                  

- Ông Hoàng Minh Ngọc, Công chức Văn hóa -Xã hội;       

                   - Ông Lê Hùng, Công chức Địa chính-Xây dựng;    

          - Ông Văn Đức Quyền, Công chức Địa chính-Nông nghiệp;    

          - Bà Nguyễn Thị Cúc, Công chức Văn hóa -Xã hội;      

          - Bà Văn Thị Phương, Công chức Tư pháp- Hộ tịch; 

          - Bà Hoàng Thị Kim Ngân, Công chức Kế toán - Ngân sách xã;    

         - Bà: Hoàng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ;

         - Ông Hồ Nam, Chủ tịch Hội CCB xã;

         - Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch Hội ND xã;                         

         - Ông: Hồ Xuân Hoàng, Bí thư xã Đoàn.                               

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân xã về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số.

2. Giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo
các ban ngành, các đơn vị và toàn thể CBCC  thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử
hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số.

3. Giúp Ủy ban nhân dân xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số.

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số,
chuyển đổi số thuộc thẩm quyền quyết
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

5. Triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Theo dõi, giám sát công tác triển khai kế
hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

6. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi
số.

7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng ban chỉ đạo điều hành chung hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo.

3. Phó Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển đô thị thông minh.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo
phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trường ban thường trực sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân xã, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Văn phòng UBND xã làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác làm theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

5. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho UBND xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo,Văn phòng UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.279.340
Truy cập hiện tại 1.732