Tìm kiếm tin tức
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Quy chế xây dựng quỹ tham quan, thăm viếng, hiếu hỷ và khuyến học khuyến tài của công đoàn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/10/2018
Xem góp ý
2quy chế Phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn và UBND xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/10/2018
Xem góp ý
3QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/10/2018
Xem góp ý
4DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC UBND XÃ QUẢNG THÁI
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/01/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 13/01/2019
Xem góp ý
5QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, KHÔNG CHUYÊN TRÁCH THUỘC UBND XÃ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/08/2019
Xem góp ý
6Phối cảnh mặt trước trụ sở UBND xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/08/2019
Xem góp ý
7Phối cảnh mặt trước NVH xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/08/2019
Xem góp ý
8Phối cảnh tổng thể NVH
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/08/2019
Xem góp ý
9Phối cảnh UBND
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/08/2019
Xem góp ý
10Bản vẽ công trình Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã Quảng Thái giai đoạn 2021- 2022
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/09/2020
Xem góp ý
11UBND xã Quảng Thái dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ của CBCC
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/09/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 13/09/2020
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.556.566
Truy cập hiện tại 17.049