Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
  Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật phát biểu tại Hội nghị    
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thái lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025;           Để triển khai thực hiện...
  Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-CCCNTY ngày 17 tháng 7 năm 2023  của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện về...
Thực hiện Quyết định số 746A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện về phê duyệt Đề án phát triển du lịch Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện...
I. Mục tiêu: 1.Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm khuyến khích mỗi người dân, đặc biệt người bị nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm, người thường xuyên di biến...
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, chống mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;Quyết định số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.552.154
Truy cập hiện tại 13.491