Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 04 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 80/KH_UBND về Triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.
Ngày 18 tháng 02 năm 2022 UBND Xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về Rà soát , hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  trên địa bàn xã năm 2022.
Ngày 11 tháng 02 năm 2022 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc Theo dõi tình hình thi hành pháp luật  trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.
Ngày 17 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 28A/KH-UBND về Thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch số 164 /KH-UBND 164 /KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2022.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Công văn số 677  /UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Công văn số 678  /UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đx ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  trên địa bàn xã năm 2022.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBNG xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch 163  /KH-UBND Về xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật năm 2022.
Ngày 20  tháng 12 năm 2021, UBND huyện ban hành Quyết định số: 2735/Q Đ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.249.911
Truy cập hiện tại 113