Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của  Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 UBND xã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo...
Ngày 28/9/2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.165/QĐ-UBND về việc  phê duyệt đề cương và dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Điền
UBND xã Quảng Thái báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH thời kỳ 2020 -2025 như sau:  
Ngày 4/12/2019 UBND huyện ban hành Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để GPMT thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết khu phố chợ  vùng trung tâm xã Quảng Thái (giai đoạn 1).  
Ngày 4/12/2019 UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết khu phố chợ vùng trung tâm xã Quảng Thái (giai đoạn 2)
Ngày 4/12/2019 UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhận khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án...
Ngày 19/4/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu phố chợ vùng trung tâm xã Quảng Thái, tỷ lệ 1/500.  
Ngày 25/10/2019 UBND huyện ban hành công văn số 1295/UBND về việc thực hiện quy hoạch khu phố chợ vùng trung tâm xã Quảng Thái theo Thông báo số 195-TB/HU ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Huyện ủy.  
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 2394/Q Đ-UBND về việc phê duyệt Dự án đo đạc chỉnh lý, lập bản đồ địa chính và  cắm mốc phân lô phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ...
Ngày 06 tháng 6 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 72/NĐ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.703
Truy cập hiện tại 361