Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 17 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 28A/KH-UBND về Thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch số 164 /KH-UBND 164 /KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2022.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Công văn số 677  /UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Công văn số 678  /UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đx ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  trên địa bàn xã năm 2022.
Ngày 23 tháng 12 năm 2021 UBNG xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch 163  /KH-UBND Về xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật năm 2022.
Ngày 20  tháng 12 năm 2021, UBND huyện ban hành Quyết định số: 2735/Q Đ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.
Ngày 16 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 156 /KH- UBND Về việc Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật năm 2022.
Ngày 06 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 09 /KH-UBND về Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  trên địa bàn xã năm 2021
Ngày 27 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc Thực hiện Quy định đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.009.633
Truy cập hiện tại 811