Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và Đại hội Thể dục thể thao huyện Quảng Điền lần thứ VII, năm 2021-2022, UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể...
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Quảng Điền về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Ngày 03 tháng 02 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm...
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, UBND xã ban hành Kế hoạch số: 17/KH-UBND về Triển khai thực hiện chương trình trọng điểm xây dựng  nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền vững năm 2021.     Để cụ thể hóa...
Ngày  08 tháng 01 năm 2021, UBND xã Quảng Thái ban hành kế hoạch số 13  /KH-UBND về việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động năm 2021
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Quảng Thái.
Ngày 04 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành kế hoachj số 05/KH-UBND Về việc Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật năm 2021.  
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, UBND xã Quảng Thái đã ban hành tờ trình số 165- Về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch quỷ đất phục vụ các công trình xây dựng và bố trí dân cư trên địa bàn xã...
Ngày 25 tháng 12 năm 2020,UBND xã Quảng Thái xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021, cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và Đại hội Thể dục thể thao huyện Quảng Điền lần thứ VII, năm 2021-2022, UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể...
Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND huyện Quảng Điền về triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; Theo đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.593
Truy cập hiện tại 142