Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ
Ngày cập nhật 29/05/2023

Ủy ban nhân dân Xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính Phủ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Nghĩa vụ Quân sự và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là những công dân trong độ tuổi sẳn sang nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự của công dân tròng công tác tuyển quân hằng năm trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

 Công tác tổ chức tuyên truyền bảo đảm đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, nhân dân, đặc biệt là những công dân trong độ tuổi sẳn sang nhập ngũ .

b) Thành phần

- Toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

c) Tổ chức, phương pháp.

- Tổ chức thành 01 lớp

- Phương pháp: Tập huấn lần lượt các nội dung.

d) Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 06/6/2023 ( có giấy mời cụ thể)

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Quảng Thái

đ) Kinh phí :

- Do Ngân sách xã đảm bảo

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cán bộ Tư pháp xã

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tập huấn, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các Kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, tổ chức tổ chức tuyên truyền, phổ biến , tập huấn Luật , Tổng hợp báo cáo UBND xã kết quả thực hiện.

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm kinh phí tập huấn.

2. Kế toán Ngân sách xã

- Bố trí kinh phí ngân sách xã cho việc thực hiện tập huấn theo đề nghị của Bộ phận Tư pháp..

3. Văn phòng Thống kê

- Chuẩn bị giấy mời, in ấn tài liệu, chuẩn bị Hội trường, trang trí, loa máy, vệ sinh, nước uống đảm bảo cho quá trình tập huấn.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính Phủ ban nhân dân xã đề nghị các thành phần có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.468
Truy cập hiện tại 1.330