Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Ngày cập nhật 03/08/2023

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, chống mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện về việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; củng cố vững chắc kết quả phổ cập đối với những đơn vị đã đạt chuẩn, nâng cao mức độ đạt chuẩn, đồng thời nâng cao chất lượng các điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục, xóa mù chữlàm nền tảng vững chắc, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã hội học tập” theo Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
- Duy trì 100% đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
- Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường: 100%.
- Tỉ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày: 100%.
- Tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non: 100%.
- Tỉ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp: 98,0%.
- Tỉ lệ trẻ 0-2 tuổi ra lớp: 36,2% %.
- Tỉ lệ trẻ khuyết tật từ 0-5 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 65%.
b) Đối với phổ cập giáo dục cấp tiểu học
- Duy trì 100%đạt chuẩn phổ cập giáo dục cấp tiểu học mức độ 3.
- Tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%.
- Tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 98,0%.
- Tỉ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 99,5%; trong đó, tỉ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 99,0%.
- Tỉ lệ trẻ khuyết tật từ 6-14 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 99,0%.
c) Đối với phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở
- Duy trì 100% đạt chuẩn phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở mức độ 2.
- Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.
- Tỉ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp chương trình Trung học cơ sở: 100%.
- Tỉ lệ trẻ khuyết tật từ 11-18 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 100%.
d) Đối với Xóa mù chữ 
- Duy trì 100% đơn vịđạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ mức độ 1: 100%.
- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ mức độ 2: 69,8%.
- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ mức độ 2: 68,07%.
- Huy động số người học xóa mù chữ: 13 học viên.
đ) Đối với công tác phổ cập cấp trung học phổ thông
- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022-2023: 100%.
- Số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022- 2023 vào học lớp 10 Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung cấp nghề: 90,5% (trong đó, vào học lớp 10 Trung học phổ thông: 85%, lớp 10 Giáo dục thường xuyên: 3%, Trung cấp nghề: 2,5%).
- Tỉ lệ thanh, thiếu niên từ 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: 59,5%.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của ngành; quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hộihuyện Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ xãlần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, các địa phương với ngành giáo dục và đào tạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Thực hiện lồng ghép các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, các bậc phụ huynh và toàn xã hội tham gia vào công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
2. Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục củng cố vững chắc và phát triển kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đạt được
-Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; sử dụng triệt để các thiết bị dạy học hiện có, đẩy mạnh việc tự làm thiết bị dạy học; tăng cường phụ đạo, giúp đỡ học sinh học yếu, kém; tổ chức đa dạng, phù hợp và hiệu quả các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; tăng cường giáo dục kỹ năng sống. 
- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sư phạm của giáo viên cùng các hoạt động quản lý dạy học; phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tổ chức nghiêm túc, an toàn các kỳ thi và việc xét tốt nghiệp THCS ở các trường.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh, vận động học sinh bỏ học ra lớp, học sinh hoàn thành chương trình bậc học tham gia học tập ở bậc học tiếp theo, thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh.
- Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi ra lớp, người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 ra học các lớp xóa mù chữ; trong đó, đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em gái. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đối với học sinh, nhà giáo.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo hướng tăng tỷ lệ học sinh vào học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, về vai trò, vị trí của giáo dục nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập,... để người lao động nông thôn biết và tích cực tham gia học nghề.
- Phát huy vai trò của các Trung tâm học tập cộng đồng, huy động thêm các học viên vào các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Huy động học sinh đã tốt nghiệp THCS vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường nghề,... nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiến tới thực hiện phổ cập bậc trung học của xã.
3. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Tập trung các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các trường học nâng cao các tiêu chí của chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng Trường học đạt chuẩn Quốc gia nhằm thu hút trẻ em đến trường học tập.
- Tiếp tục quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các điểm trường, quy mô lớp học cho phù hợp; bảo đảm thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất, công tác quản lý, tập trung nâng cao chất lượng; đảm bảo đáp ứng đủ phòng học an toàn, công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, bếp ăn,... cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo hướng kiên cố hóa theo các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
- Tiếp tục đầu tư, bổ sung kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học cho các trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc đầu tư, công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các nhà trường.
4. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữcác cấp, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các văn bản có liên quan.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng và việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữlồng ghép thông qua các đợt kiểm tra chuyên môn.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sử dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ quản lý giáo dục, phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn việc thường xuyên cập nhật dữ liệu, khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp; sử dụng hệ thống biểu mẫu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ phần mềm ứng dụng.
- Thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, nhập dữ liệu đảm bảo chính xác, đúng thời gian.
- Nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc điều tra thông tin hộ gia đình, tổng hợp dữ liệu, lập hồ sơ và tự kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các thôn.
- Tổ chức kiểm tra để công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo các mức độ đảm bảo đúng quy trình, khách quan.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Xây dựng mối liên kết giữa ngành giáo dục với các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội để tăng cường huy động các nguồn lực tham gia phát triển giáo dục, đào tạo; huy động học sinh ra lớp, chống lưu ban, bỏ học góp phần đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Tranh thủ các nguồn đầu tư xây dựng để đảm bảo kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy góp phần đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế xã hội.
 - Chủ động lồng ghép các chương trình, đề án, dự án và huy động nguồn lực của xã hội để duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. 
- Khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đầu tư phát triển trường, lớp học và trung tâm học tập cộng đồng. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữxã
Ban chỉ đạo xã có kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường niên và đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định công nhận đối với các đơn vị đạt chuẩn phổ cập theo quy định.Ban chỉ đạo tự xây dựng Kế hoạch điều tra, lưu trữ, thống kê và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo huyện.
2. Các Trường học
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và UBND xã,triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp. Tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo các phòng chức năng, phòng học bộ môn, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục. Quan tâm đến các điều kiện bảo đảm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả.
- Tham mưu Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã, Đồng thời kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, ban ngành, đoàn thể phối hợp với nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục như: Huy động và duy trì số lượng, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường; huy động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng hoạt động ở các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
- Các trường đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức triển khai các chuyên đề dạy học về đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức sinh hoạt, hoạt động để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBNDxã tiến độ và kết quả thực hiện theo quy định.
3. Ban điều hành các thôn
- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả trên địa bàn.
- Phối hợp Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã thực hiện cập nhật số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ sau khi điều tra và cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữcủa xã đảm bảo chính xác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.378
Truy cập hiện tại 1.707