Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
Ngày cập nhật 03/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) trên địa bàn xã, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ý nghĩa thắng lợi của việc giành chính quyền ở huyện Quảng Điền và Thừa Thiên Huế trong Cách mạng tháng Tám, lật đổ chế độ phong kiến, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

- Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ, anh hùng liệt sĩ, con em xã Quảng Thái, con em huyện Quảng Điền và con em tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực, mang ý nghĩa chính trị sâu rộng; các hoạt động thông tin, tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, phải theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan

          - Bộ phận Văn hóa xã hội

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin, tuyên tuyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, rao vặt, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã; phản bác, xử lý các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, làm mới các cụm pa-nô, áp-phích, băng-rôn, cờ thả,... tại trung tâm xã, Nhà Văn hóa xã...; hướng dẫn các thôn, các cơ quan, đơn vị về nội dung và các hoạt động tuyên truyền; xây dựng nội dung các tin, bài phát trên sóng của Đài truyền thanh xã, trong đó tập trung phản ánh và nêu bật ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với những thành tựu của quê hương đã đạt được trong 78 năm qua; biểu dương gương “Người tốt việc tốt”, các điển hình tiên tiến, thành quả xây dựng thành công xã nông thôn mới.

2. Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa

Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ  xã nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Thời gian: Lúc 07 giờ 30’ ngày 31/8/2023 (thứ năm), Tại Nghĩa trang liệt sỹ xã.

          * Thành phần tham dự:

          - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã.

          - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn.

          * Phân công trách nhiệm:

          - Đồng chí: Nguyễn Thị Cúc – Công chức văn hóa Xã hội chuẩn bị hương, hoa, công tác tổ chức lễ.

          - Đồng chí: Trần Nam Thanh – Công chức Văn phòng thống kê xã tham mưu phát hành giấy mời.

          3. Hoạt động của ban điều hành các thôn

          - Căn cứ vào Kế hoạch này, Ban điều hành các thôn tùy theo điều kiện của địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền treo panô, áp phích, băng rôn, cờ thả, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

          - Tham gia dâng hoa, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ xã, trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

- Phát huy kết quả của “Ngày Chủ nhật xanh”, tiếp tục vận động Nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp đường làng, ngõ xóm; tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

4. Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã

          - Tổ chức tổng vệ sinh làm sạch đẹp khuôn viên cơ quan, trang trí băng cờ, biểu ngữ, treo ảnh Bác, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướng tại cơ quan, đơn vị để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

- Vận động, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do các cấp, các ngành tổ chức.

- Tổ chức trực cơ quan 24/24 giờ trong dịp lễ; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023). UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp , ban điều hành các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.929
Truy cập hiện tại 1.543