Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” xã Quảng Thái năm 2023
Ngày cập nhật 03/08/2023

I. Mục tiêu:

1.Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm khuyến khích mỗi người dân, đặc biệt người bị nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm, người thường xuyên di biến động tự giác tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa bàn dân cư.

          2. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể nhằm tuyên truyền, vận động thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS sâu rộng trong cộng đồng dân cư”. Xây dựng, nhân rộng mô hình có hiệu quả trong phòng, chống HIV/AIDS ở tại địa phương.

II. Chỉ tiêu:

- 100% các thôn trên địa bàn triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”;

- 100% hộ gia đình ký bảng cam kết cam kết thực hiện Quy ước phòng chống HIV/AIDS;

- 100% các thôn đưa nội dung phòng chống HIV/AIDS vào hương ước của thôn, làng;

- 100% nhóm nòng cốt tại các cụm dân cư triển khai phong trào có tham gia truyền thông lồng ghép về phòng, chống HIV/AIDS ở các cụm dân cư;

- Đài phát thanh xã, trang thông tin điện tử xã có đăng, phát thông tin về phòng, chống HIV/AIDS hàng tháng.

III. Biện pháp thực hiện:

1. Tổ chức tuyên tuyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

  - Tổ chức triển khai phong trào“Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” lồng ghép qua các cuộc họp thôn, xã. Phân bổ chỉ tiêu truyền thông cho Nhóm nòng cốt với chỉ tiêu ít nhất mỗi cụm dân cư được truyền thông lồng ghép ít nhất từ 4 lần/năm theo từng chuyên đề và phân bổ theo từng nhóm phụ trách (phụ nữ, thanh niên, nông dân…) và báo cáo hoạt động vào cuối mỗi tháng qua các cuộc giao ban.

- Tổ chức tuyền truyền trên hệ thống loa đài phát thanh 4 lần/tháng và tăng số lượng vào các Tháng cao điểm.

2. Xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:

2.1. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành các cấp (nếu có thay đổi thành viên) bao gồm đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, ngành Y tế, ngành Văn hóa ( trong đó lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc là tổ trưởng).

2.2.  Nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành:

- Tham mưu và giúp việc cho BCĐ phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện chương trình phối hợp trong quá trình thực hiện.

          - Từng thành viên của Tổ công tác liên ngành có vai trò là đầu mối trong sự phối hợp giữa 3 ngành trong việc triển khai Kế hoạch của cấp trên.

          2.3. Nhóm nòng cốt có nhiệm vụ:

- Tham gia tập huấn các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân ở các thôn tham gia phong trào toàn dân PC HIV/AIDS.

- Tham gia giao ban Nhóm nòng cốt, lồng ghép cho các thành viên nhóm nòng cốt tham gia truyền thông, ký cam kết tại hộ gia đình.

- Thực hiện truyền thông phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép trong các cuộc họp thôn theo chỉ tiêu phân bố của Ban chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng quy ước của thôn, góp phần xây dựng khu dân cư điển hình tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:

          - Tổ chức đăng ký, phấn đấu đạt tiêu chuẩn xã, thôn điển hình trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

          - Trạm Y tế phối hợp với UBMTTQ và Bộ phận Văn hoá thông tin tổ chức cho các hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS và các biện pháp phòng ngừa gắn với việc xây dựng, bình xét gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá.

         4. Tổ chức kiểm tra sơ kết, tổng kết:

         - Định kỳ hàng năm Trạm Y tế phối hợp với UBMTTQ và Bộ phận Văn hoá thông tin tổ chức kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho cấp trên.

          - Tổ chức sơ kết lồng ghép các nội dung phòng, chống HIV/AIDS trong các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ tại cộng đồng dân cư, thăm hỏi, động viên gia đình có người nhiễm HIV/AIDS.

         

 

IV. Tổ chức thực hiện: 

         - Trạm  Y tế phối hợp với UBMTTQVN, Bộ phận Văn hóa thông tin tham mưu với Ban chỉ đạo PC HIV/AIDS và PC tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

         - Định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết đánh giá hoạt động chương trình và báo cáo kết quả thực hiện cho đơn vị cấp trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.466
Truy cập hiện tại 1.741