Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Ngày cập nhật 05/01/2024

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thái lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025;

          Để triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Quảng Thái phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao; Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn xã, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục đích, yêu cầu

          1. Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tất cả cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

          2. Thông qua phong trào thi đua để nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động.

          3. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nhằm tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.

          4. Phong trào thi đua phải được phát động và thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo công chức, viên chức và mọi người dân tham gia thường xuyên, liên tục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

          5. Nội dung, hình thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp điều kiện của mỗi một cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

          6. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời nhằm tạo động lực để các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. Nội dung thực hiện kế hoạch thi đua

1. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua.  

2. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2024 đã được Đảng ủy, HĐND xã quyết nghị và các chương trình trọng điểm của xã đã đề ra trong năm 2024, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua của đơn vị mình. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua do tỉnh phát động như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ”... các phong trào trên lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội... đề ra biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đã đề ra trong năm 2024.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh quá trình xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng gắn với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao; nắm bắt và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm. Đồng thời, động viên các thành phần kinh tế và toàn dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

 4. Tranh thủ các chương trình, dự án để từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường liên thôn đã xuống cấp trên địa bàn. Có giải pháp đề nghị với cấp trên tăng cường đầu tư hệ thống điện rẽ nhánh ở các khu dân cư. Tích cực kêu gọi và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất vùng trang trại và vùng nội đồng.

5. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục và đào tạo nghề, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao; duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt các chương trình về chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển vùng đặc biệt khó khăn, vùng đầm phá, bãi ngang; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Giữ vững đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên phạm vi toàn xã; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

6. Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong phong trào quần chúng bảo vệ anh ninh Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; đồng thời triển khai thực hiện tốt việc các phong trào thi đua yêu nước để quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND xã.

8. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2024; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số trong các ngành, lĩnh vực, trong công tác quản lý nhà nước. Thực hiện tốt các quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

9. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh và phát huy để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tập trung giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới; Xây dựng từ 01 thôn (Lai Hà) đạt Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới nâng cao.

III. Tổ chức thực hiện

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, UBND xã yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các ban ngành cấp xã

- Trên cơ sở tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị mình theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

- Thường xuyên thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tiễn các phong trào thi đua, trên cơ sở đó làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, các sáng kiến, các gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới để học tập, nhân rộng.

- Thông qua phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đặc biệt là những người lao động trực tiếp để động viên, khích lệ theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định của pháp luật.

2. Giao trách nhiệm Hội đồng Thi đua- Khen thưởng xã, Văn phòng UBND xã

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã hướng dân, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký giao ước thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết; đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành, đoàn thể cấp xã

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Chi bộ, Ban điều hành các thôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các Cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.019
Truy cập hiện tại 8.397