Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng Thống kê Uỷ ban nhân dân xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công theo dõi, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với các nội dung sau:
I.MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI CHỦ YẾU 
1. Mục tiêu 
Tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên để đầu tư cho phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
1.1. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.
1.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm trên 70%.
1.3. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt trên 10,646 tỷ đồng (trong đó thu tiền đấu giá đất 10 tỷ).
1.4. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm từ 0,6% trở lên.
1.5. Vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân đạt trên 99,99%, Vận động lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện đạt 7% trở lên.
1.6. Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải trên 95%.
1.7. Xây dựng 01 trường đạt chuẩn Quốc gia;
1.8. Xây dựng 01 thôn đạt thôn kiểu mẫu.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
  2.1. Công chức Tài chính-Kế toán chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu 
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.
  - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt trên 10,646 tỷ đồng (trong đó thu tiền đấu giá đất 10 tỷ).
2.2. Công chức Văn hóa-Xã hội( Đc Chi) chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu
  - Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm trên 70%.
  - Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm từ 0,6% trở lên.
  - Vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân đạt trên 99,99%, Vận động lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện đạt 7% trở lên.
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024.
 2.3. Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường(Đc Thanh) chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu
- Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải trên 95%.
- Xây dựng 01 thôn đạt thôn kiểu mẫu (thôn Lai Hà).
- Xây dựng 01 trường đạt chuẩn Quốc gia. (Đc Thùy)
3. Các chương trình trọng điểm
Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường(Đc Thanh) chủ trì chịu trách nhiệm tham mưu đề xuất thực hiện các chương trình trọng điểm
- Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu.
- Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế trang trại trên vùng cát nội đồng.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển về nông nghiệp toàn diện gắn với nâng cao chất lượng xã nông thôn mới
Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
* Trồng trọt: Tiếp tục ổn định diện tích gieo trồng lúa 672 ha; rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày 80ha. Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đạt trên 70 triệu đồng/ha/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4.500 tấn. Triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn chất lượng với quy mô 74,2 ha; tỷ lệ gieo cấy giống lúa xác nhận 100%; diện tích trồng lạc 38 ha; ném 12 ha; mướp đắng 8 ha; nghệ 05 ha; trồng cỏ phục vụ nuôi trâu, bò 02 ha. Phấn đấu tăng năng suất lúa bình quân đạt trên 60 tạ/ha/vụ. Đẩy mạnh chương trình cải tạo vườn tạp theo hướng phát triển kinh tế V.A.C gắn với sản phẩm chủ yếu là rau quả xanh; thực hiện đề án phát triển 05 vườn mẫu theo chương trình nông thôn mới nâng cao, phát triển thêm 03 vườn cây ăn quả (cây Na). 
Chỉ đạo thôn Nam Giảng, Trằm Ngang tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trồng riềng, thôn Tây Hoàng duy trì mô hình trồng mướp đắng gắn với việc hỗ trợ chuối liên kết giá trị và tiêu thụ cho sản phẩm. Chỉ dạo HTX Tam Giang triển khai vùng trồng màu tập trung, sản phẩm gạo chất lượng cao HN6.
* Chăn nuôi: Phát triển đàn bò lên 200 con. Duy trì đàn trâu khoảng 300 con gắn với tăng cường chấn chỉnh công tác chấn chỉnh việc chăn thả gia súc, gia cầm. Phát triển mạnh chăn nuôi lợn theo quy mô nông hộ để từng bước hình thành các trang trại chăn nuôi tổng hợp. Tổng đàn lợn phấn đấu đạt khoảng 3.000 con. Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm nhân rộng các hộ chăn nuôi lợn hữu cơ trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển đàn gia cầm, thủy cầm đạt trên 75.000 con.
Tiếp tục đẩy mạnh mô hình hợp tác chế biến, tiêu thụ sản phẩm vịt đồng gắn với định hướng sản phẩm OCCOP vịt Quảng Thái.
* Nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo quy hoạch. Mở rộng diện tích nuôi cá lồng trên phá Tam Giang với quy mô khoảng 150 lồng cá Leo. Làm tốt công tác quản lý nò sáo theo đúng quy hoạch, phát huy tốt vai trò tự quản của 02 chi hội nghề cá trong việc quản lý vùng nuôi, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm mặt nước và phát sinh thêm nò sáo. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác quán lý, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên phá Tam Giang; đẩy mạnh công tác tuần tra nhằm hạn chế tối đa các hoạt động khai thác thủy sản mang tính hủy diệt trên địa bàn. Phấn đấu khai thác, đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng thủy sản đạt trên 250 tấn.
* Phát triển kinh tế trang trại: Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại vùng rú cát theo hướng đa dạng hóa sản xuất, trang trại tổng hợp kết hợp giữa trồng trọt, làm nấm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng rừng, xem đây là một mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã trong thời gian tới. Phát huy mô hình trồng ném, trồng riềng, ớt trái vụ. Tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và đưa vào sản xuất các mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương (mắc ca, sâm cau, sâm bố chính,…). Tập trung bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, trồng mới các diện tích rừng ngay sau khi thu hoạch để phủ xanh đất trống. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả sản xuất của các hộ, tạo điều kiện và đề nghị với cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận trang trại để người dân yên tâm sản xuất. Phấn đấu có 03 đến 05 trang trại có doanh thu trên 800 triệu đồng/năm; 02 trang trại có doanh thu từ 900 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm. Tập trung quy hoạch phát triển cánh đồng lớn tạo nguồn nguyên liệu ớt, ném, khoai lang, nghệ, đậu phụng, nấm, mướp đắng, 
Tập trung chỉ đạo và phát huy có hiệu quả Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng; Mô hình nông nghiệp hữu cơ Green Farm để làm rõ nét hơn các mô hình nông nghiệp sạch tại trang trại Quảng Thái; Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình cấp mã vùng cho sản phẩm Ném, ớt, mướp đắng tiến tới đăng ký, kiểm định đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Phấn đấu năm 2024 ít nhất có được 01 sản phẩm OCOP được công nhận.
Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2024 đạt thêm 02 Tiêu chí: Y tế; Văn hóa. Thôn Lai Hà đạt thôn NTM kiểu mẫu. Rà soát việc thực hiện các tiêu chí theo lộ trình, công tác sơ kết, tổng kết, giao ban hàng quý, 06 tháng, năm, có kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới.
* Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 
Tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề hiện có trên địa bàn, đồng thời tích cực tìm kiếm để du nhập một số ngành nghề mới. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tại khu trung tâm xã và các khu đông dân cư ở các thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh dịch vụ thương mại ở chợ Nịu và khu quy hoạch xung quanh. Khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại hình dịch vụ trong nông nghiệp, dịch vụ vận tải, xây dựng, sửa chữa, buôn bán máy móc, thiết bị, dịch vụ ăn uống, giải khát. Khuyến khích, hỗ trợ nguồn khuyến công để thực hiện các mô hình, máy móc, thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, người dân nâng cao năng lực sản xuất; mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ ra bên ngoài hợp tác xã; có kế hoạch liên doanh, chuỗi liên kết giữa các hợp tác xã và với các doanh nghiệp trong việc thu mua, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, tổ hợp tác; Vận động người dân mở chuỗi cửa hàng bày bán, giới thiệu nông sản đặc sản tại địa phương. Mạnh dạn đưa một số sản phẩm nông sản sạch của Quảng Thái đến bày bán tại các cửa hàng nông sản, các hội chợ trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch... của địa phương.
2. Về lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Công chức Tài chính - Kế toán chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và theo dự toán được phân bổ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính - ngân sách. Thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần ổn định ngân sách tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách.
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân việc thu các loại quỹ, phí-lệ phí trong nhân dân, đảm bảo các khoản thu đều đạt kế hoạch đề ra nhằm phục vụ tốt cho hoạt động quản lý, điều hành từ xã đến thôn. Triển khai thu thuế đối với dịch vụ xây dựng nhà ở tư nhân, dịch vụ xe vận tải hàng khách.
Phối hợp tốt với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tranh thủ nguồn vốn vay phục vụ cho nhân dân sản xuất, kinh doanh, đồng thời phối hợp làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, không để tình trạng nợ quá hạn tồn đọng kéo dài. 
3. Về đầu tư xây dựng cơ bản
Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường(Đc Thùy) chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
- Quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường trục thôn đã xuống cấp. Có giải pháp đề nghị với cấp trên tăng cường đầu tư hệ thống điện rẽ nhánh đến tận hộ dân. Tích cực kêu gọi và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất vùng trang trại và vùng nội đồng.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất, nhất là khu quy hoạch phố chợ, khu vực dọc Tỉnh lộ 11C và quỹ đất xen ghép ở khu dân cư. 
- Tiếp tục thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Chỉ đạo các thôn trên địa bàn làm tốt công tác huy động nguồn lực trong nhân dân để triển khai xây dựng các tuyến giao thông xóm kiệt, hệ thống mương thoát nước các thôn từ nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước.
4. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường
Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường(Đc Thùy) chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
Tăng cường công tác quản lý về đất đai, giải quyết tốt các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, không để xảy ra xây dựng trái phép trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa. Tổ chức cắm mốc quy hoạch lộ giới giao thông các tuyến đường, quy hoạch khu dân cư ven tỉnh lộ 11c. 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom rác thải trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phân loại rác tại hộ gia đình trước khi thu gom, vận chuyển. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên rừng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường.
5. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Văn hoá - Xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
Công chức Văn hóa - Xã hội(đc Chi) chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở các cấp học, huy động và duy trì số lượng học sinh các cấp học, giảm thiểu học sinh cấp hai bỏ học.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Ngày Chủ nhật xanh”. Tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong việc tang, việc cưới, giỗ,... từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Nâng cao chất lượng thôn, cơ quan, gia đình văn hóa. Phấn đấu 100% thôn, 80% cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 
Từng bước đầu tư hệ thống thiết chế thể thao; phát triển các hoạt động thể dục thể thao; khuyến khích hình thành các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Tổ chức giải Chạy Jogging Vì cộng đồng- Quảng Thái ngày mới để rèn luyện TDTT, giới thiệu, quảng bá hỉnh ảnh, con người của quê hương đến mọi miền đất nước.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa (dịch vụ internet, karaoke, karaoke di động), đảm bảo hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh đảm bảo sức khỏe trong nhân dân. Tích cực, chỉ đạo ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh, tăng cường cài đặt ứng dụng Sổ SKĐT, Khám bệnh từ xa cho người dân… Thực hiện tốt các chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm đủ các loại văc-xin phòng bệnh, phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 7,5%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn dưới 11%. Duy trì và nâng cao chất lượng mô hình "cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên", tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%. 
6. Tăng cường đảm bảo Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội 
Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chăm lo xây dựng lực lượng quân sự, dân quân, dự bị động viên vững mạnh. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. 
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; kiên quyết không để tệ nạn ma tuý xâm nhập học đường và trong thanh thiếu niên, kiềm chế tai nạn giao thông. Quản lý nhà nước về tôn giáo, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép. Giữ vững an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính và làm tốt công tác tuyên truyền GDPB pháp luật.
  Công chức Văn phòng Thống kê UBND xã chủ trì và phối hợp với Công chức Tư pháp- Hộ tịch(đc Cúc) xã theo dõi, tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền xã, vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, từng ngành, từng lĩnh vực và từng thôn, xóm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo số lượng, chất lượng, có trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bổ sung, điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín với nhân dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các thành viên UBND xã thực chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, ban ngành đoàn thể thực hiện các chỉ tiêu, chương trình, công trình trọng điểm nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
2. Các bộ phận, công chức chuyên môn chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công thực hiện các chương trình trọng điểm.
3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Quyết định này, các bộ phận, công chức chuyên môn căn cứ vào trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát các công việc được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để phân công, chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu UBND xã (qua Văn phòng - Thống kê UBND xã).
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt  đến từng cán bộ, công chức viên chức của đơn vị mình nhằm phát huy cao độ tinh thần thi đua quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch năm 2024.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng UBND xã, các bộ phận, Công chức chuyên môn trực thuộc UBND xã, các ban ngành đoàn thể cấp xã và các Cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.021
Truy cập hiện tại 8.887