Tìm kiếm tin tức
..Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân xã năm 2024
Ngày cập nhật 10/01/2024

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024;

Theo đề nghị của Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân xã năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Các bộ phận, Công chức chuyên môn trực thuộc UBND xã, Trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                    

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Quảng Thái)

I. THEO DÕI, CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024

1. Ông Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo chương trình trọng điểm sau đây

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu (Công chức chủ trì: Ông Trần Nam Thanh- Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường).

2. Ông Trần Đương- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo chương trình sau đây

Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế trang trại trên vùng cát nội đồng (Công chức chủ trì: Ông Trần Nam Thanh- Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường).

3. Ông Văn Đức Xàng- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo chương trình sau đây

Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xuất khẩu lao động năm 2024 (Công chức chủ trì: Bà Thái Thị Kim Chi- Công chức Văn hóa-Xã hội).

II.VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Căn cứ chương trình công tác đã đề ra, các bộ phận, cá nhân được phân công phụ trách các chương trình, đề án trực tiếp kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị và triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo trước tập thể Ủy ban nhân dân xã để tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

2. Các công chức chủ trì có trách nhiệm tham mưu UBND xã cụ thể hóa các chương trình trọng điểm thành các kế hoạch, dự án cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả và phải tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và kết quả, tiến độ triển khai.

3. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã

Có trách nhiệm tham mưu UBND xã cụ thể hóa chương trình công tác  năm thành các chương trình công tác tuần, tháng báo cáo UBND xã thông qua vào tuần cuối của tháng trước đó.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ, các chương trình trọng điểm trên. Việc chuẩn bị các chương trình, kế hoạch giao cho các bộ phận, công chức liên quan chuẩn bị, Văn phòng - Thống kê UBND xã có nhiệm vụ chỉnh sửa, biên tập những văn bản do nhiều bộ phận, công chức chuẩn bị tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định.

4. Giao trách nhiệm cho các Thành viên Ủy ban nhân dân xã theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Chương trình đã đề ra.

 

 

III. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND XÃ NĂM 2024

A. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THÔNG QUA UBND XÃ

 

STT

 

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

 

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

HÌNH THỨC VĂN BẢN

BỘ PHẬN CÔNG CHỨC CHỦ TRÌ

BỘ PHẬN, CÔNG CHỨC PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I

CÁC  VĂN BẢN TRÌNH HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY XÃ

01

Tình hình triển khai công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xuất khẩu lao động đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đ/c Văn Đức Xàng

Báo cáo

Công chức VH-XH

(Đ/c Thái Thị Kim Chi)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II 6/2024

02

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

 

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II 6/2024

 

 

 

03

Báo cáo sơ kết 03 năm về triển khai thực hiện Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế trang trại trên vùng cát nội đồng

Đ/c Trần Đương

Báo cáo

 

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

 

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý III 8/2024

04

Tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

 

Đ/c Phạm Công Phước

 

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

10/2024

II

CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 08-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA IX

01

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý II

5/2024

02

Tổng quyết toán ngân sách xã năm 2023

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Tài chính - Kế toán (Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II 5/2024

03

Tình hình dự toán thực hiện ngân sách xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

Đ/c Phạm Công Phước

 

Báo cáo

Bộ phận Tài chính - Kế toán (Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II 5/2024

04

Tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp thứ 07- HĐND xã Khóa IX

 

Đ/c Trần Đương

 

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II 5/2024

05

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

 

Đ/c Phạm Công Phước

 

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

10/2024

06

Kiểm điểm, chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2024.

 

Đ/c Phạm Công Phước

 

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

12/2024

07

  Báo cáo Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý IV

12/2024

08

  Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế trang trại trên vùng cát nội đồng năm 2024.

Đ/c Trần Đương

Báo cáo

 

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

 

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

12/2024

09

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2024

 

Đ/c Phạm Công Phước

 

Báo cáo

Tài chính - Kế toán (Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

10

Kế hoach đầu tư thuộc ngân sách xã quản lý năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Tài chính - Kế toán (Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý IV

11/2024

11

Tình hình và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp lần thứ 08- HĐND xã Khóa IX

Đ/c  Trần Đương

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

12

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2024 và phương hướng, nhiệm năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

13

Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

14

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Công an xã

(Đ/c Nguyễn Kiên Trung)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

III

KẾ HỌACH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024

 

01

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

 

02

Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế trang trại trên vùng cát nội đồng.

Đ/c Trần Đương

Kế hoạch

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I  01/2024

IV

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, QUY HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

01

Chương trình công tác của Uy ban nhân dân xã năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Chương trình

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

 

 

02

Điều chỉnh Đề án/kế hoạch phát triển kinh tế trang trại xã Quảng Thái giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Đ/c Trần Đương

Đề án/kế hoạch

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

3/2024

 

03

Triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035

Đ/c Phạm Công Phước

Đề án/kế hoạch

Địa chính-NN- XD&MT (Đ/c Hoàng Thị Biên Thùy)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

2024

 

04

Tình hình và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp lần thứ 07- HĐND xã Khóa IX

Đ/c  Trần Đương

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê (Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Qúy II

5/2024

 

05

Triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu 2026-2030

Đ/c Phạm Công Phước

Đề án/kế hoạch

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Năm 2024

B. CHƯƠNG TRÌNH THUỘC THẨM  QUYỀN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

STT

CHƯƠNG TRÌNH

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

HÌNH THỨC VĂN BẢN

BỘ PHẬN CÔNG CHỨC CHỦ TRÌ

BỘ PHẬN, CÔNG CHỨC PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I

LĨNH VỰC KINH TẾ TỔNG HỢP

 

01

Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2023

Đ/c Trần Đương

Báo cáo

Địa chính-NN-XD&MT (Đ/c Hoàng Thị Biên Thùy)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

02

Báo cáo tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2024

 

Đ/c Trần Đương

 

Báo cáo

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Văn phòng thống kê UBND xã

 

Quý II

5/2024

 

03

Kế hoạch quy hoạch, quản lý quỹ đất đấu giá tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội giai đoan 2021-2025

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Địa chính-NN-XD&MT (Đ/c Hoàng Thị Biên Thùy)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý II

năm 2024

 

 

04

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2023 và triển khai kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai năm 2024

Đ/c Trần Đương

Báo cáo

Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Văn phòng- Thống kê UBND xã

 

Quý III

7/2024

 

05

 

Kế hoạch sử dụng đất của xã năm 2025

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Địa chính-NN-XD&MT (Đ/c Hoàng Thị Biên Thùy)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý IV

năm 2024

 

06

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp toàn diện năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

 

Đ/c Trần Đương

 

Báo cáo

Bộ phận Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Văn phòng thống kê UBND xã

Quý IV

12/2024

II

LĨNH VỰC VĂN HÓA- XÃ HỘI

 

01

 

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

 

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý I

01/2024

02

Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

 

Văn phòng-Thống kê  (Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý I

01/2024

03

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

04

Kế hoạch ứng dựng, phát triển CNTT và nâng cao chất lượng Trang TTĐT xã năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

05

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức VH-XH

(Đ/c Thái Thị Kim Chi)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I 01/2023

06

Kế hoạch xuất khẩu lao động, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

 

Kế hoạch

Công chức VH-XH

(Đ/c Thái Thị Kim Chi)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

07

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm giải phóng quê hương (26/3/1975-26/3/2024)

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

3/2024

08

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức VH-XH

(Đ/c Thái Thị Kim Chi)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I 03/2024

09

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4)

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II

4/2024

10

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Bộ phận Địa chính-NN- XD&MT

(Đ/c Trần Nam Thanh)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II

05/2024

11

Kế hoạch triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Báo cáo

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

02/2024

12

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024)

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức VH-XH

(Đ/c Thái Thị Kim Chi)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II

6/2024

13

Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý III

10/2024

14

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024)

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý III

11/2024

15

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II

7/2024

16

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

02/2024

17

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024-2025

Đ/c Văn Đức Xàng

Báo cáo

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý III

8/2024

18

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025.

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức VH-XH

(Đ/c Thái Thị Kim Chi)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

10/2023

19

Báo cáo kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Báo cáo

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

20

Báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Báo cáo

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

12/2024

21

Báo cáo tổng kết công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Báo cáo

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

12/2024

III

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH, NỘI CHÍNH

01

Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

 

Công an xã

(Đ/c Nguyễn Kiên Trung)

Công an, BCH Quân sự xã

Quý I

01/2024

02

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Công an xã

(Đ/c Nguyễn Kiên Trung)

Công an, BCH Quân sự xã

Quý I

01/2024

03

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

04

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

05

Kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Công an xã

(Đ/c Nguyễn Kiên Trung)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

06

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

(Đ/c Nguyễn Thị Cúc)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

07

Kế hoạch thực hiện theo dõi công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

(Đ/c Nguyễn Thị Cúc)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

 

Quý I

01/2024

08

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

(Đ/c Nguyễn Thị Cúc)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

09

Kế hoạch kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

10

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Quyết định

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

11

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

(Đ/c Nguyễn Thị Cúc)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

12

Kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với CBCC tại Bộ phận TN&TKQ

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

13

Báo cáo kết quả, Quyết định công bố đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với CBCC tại Bộ phận TN&TKQ

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo, Quyết định

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Định kỳ trước ngày 26 hàng tháng

14

Báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận 1 cửa

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Định kỳ 02 lần/tháng: Lần 1(trước ngày 15); Lần 2(trước ngày 29) hàng tháng

15

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Công an xã

(Đ/c Nguyễn Kiên Trung)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

16

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Văn phòng-Thống kê

 (Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

17

Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Công an xã

(Đ/c Nguyễn Kiên Trung)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

18

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

1/2024

19

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

20

Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

 

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I

01/2024

21

Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Kế hoạch

Công chức Tư pháp-Hộ tịch

(Đ/c Nguyễn Thị Cúc)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II

5/2024

22

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Đ/c Phạm Công Phước

Kế hoạch

BCH Quân sự, Công an

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã

Quý III
10/2024

23

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I, 6 tháng, quý III, năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I (trước 25/3); Quý III(trước 25/9);

6 tháng(trước 25/6); năm 2024(trước 25/11)

24

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2024.

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

 (Đ/c Trần Thị Lữ)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV 11/2024

25

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024: Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo, tuyên truyền; Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Theo yêu cầu của huyện

26

Báo cáo tổng kết công tác Dân vận chính quyền năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

27

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2024

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

 

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Văn Đức Quyền)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

28

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ năm 2024

Đ/c Văn Đức Xàng

Báo cáo

Cán bộ VH-XH

(Đ/c Hoàng Minh Vương)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

29

Báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý ngân sách, đất đai, mua sắm công và đầu tư xây dựng

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

Văn phòng-Thống kê

(Đ/c Hoàng Thị Kim Ngân)

Các bộ phận, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan

Quý IV

11/2024

30

Báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Đ/c Phạm Công Phước

Báo cáo

BCH Quân sự xã

(Đ/c Hồ Viết Quang)

 Công an xã

Quý IV  12/2024

Trên đây là một số chương trình, đề án, quy hoạch, báo cáo, kế hoạch trọng tâm trong năm 2024. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên, UBND xã sẽ bổ sung, điều chỉnh một số nội dung chương trình và thời gian thực hiện cho phù hợp để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2024./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.161
Truy cập hiện tại 8.957