Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-CCCNTY ngày 17 tháng 7 năm 2023  của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện về...
Thực hiện Quyết định số 746A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện về phê duyệt Đề án phát triển du lịch Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện...
I. Mục tiêu: 1.Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm khuyến khích mỗi người dân, đặc biệt người bị nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm, người thường xuyên di biến...
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, chống mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;Quyết định số...
Ủy ban nhân dân Xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính Phủ với các nội dung như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Luật);...
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2023 của UBND huyện Quảng Điền về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2023 trên địa bàn huyện   Quảng Điền, UBND xã...
Thực hiên thông Báo Số: 42/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2023của UBND huyện Quảng Điền Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2023, triển khai chương trình công tác tháng...
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-CCCNTY ngày 20/3/2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó, mèo nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2023;...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.785
Truy cập hiện tại 1.487