Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày19 tháng6 năm2015; Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của ban chỉ đạo liên ngành huyện Quảng Điền về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn...
Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2024, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan triển khai họp công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia...
  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa...
Thực hiện Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND huyện về đào tạo nghề trình...
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
Ngày 05 tháng 3 năm 2024 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành công văn số 596/UBND hướng dẫn thực hiện công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;          ...
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Trung Tâm y tế huyện Quảng Điền về triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ đợt I năm 2024, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch truyền...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.556.229
Truy cập hiện tại 16.786