Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
I. Tình hình thực hiện hoạt động VHXH 06 tháng đầu năm 2022 1. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT tuyên truyền, cổ động trực quan - Bộ phận Văn hóa xã hội đã tham mưu UBND xã các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên...
  Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu...
Thực hiện Công văn số 4385/UBND-TN ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2022; Công văn số 1457 /STNMT-BĐĐP&BĐKH ngày 09/5/2022...
  Thực hiện Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 5/01/ 2022 của UBND xã về Chương trình công tác năm 2022, UBND xã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, cụ thể nhưa sau:
Thực hiện Công văn số 36/TP ngày 10 tháng 05 năm 2022 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm...
Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND xã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên...
Thực hiện Thông báo số 62/TB-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022.
Thực hiện Công văn số 5148/UBND-TH ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1266/UBND ngày 25/5/2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022;          ...
Thực hiện Công văn số 1487/STNMT-MT ngày 10/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi...
Thực hiện Công văn số 215/KH-UBND  ngày 16  tháng 05 năm 2022 của Phòng LĐTB&XH huyện Quảng Điền về việc phối hợp tuyên truyền ” Ngày hội việc làm-Tư vấn tuyển sinh” năm 2022.          ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.108
Truy cập hiện tại 158