Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều trà hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 17/11/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021 về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;

Căn cứ Công văn số 01/BCĐTĐTT-TM ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra hành chính năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện, xã;

Căn cứ Công văn số 20/CV-TK ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra hành chính năm 2021;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều trà hành chính năm 2021 trên địa bàn xã gồm có các ông, bà có tên sau:

          1. Ông : Phạm Công Phước          Phó CT UBND xã                    Trưởng ban

          2. Ông : Trần Nam Thanh            Văn phòng- Thống kê               Phó ban

3. Ông: Hoàng Minh Ngọc        Công chức VHXH                    Ban  viên   

4. Ông: Văn Đức Quyền               Công chức ĐC –XD                 Ban viên

Điều 2. BCĐ Tổng điều tra kinh tế có trách nhiệm Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra hành chính năm 2021 trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch, nội dung, phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp trên.

-Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

-Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã trong chỉ đạo, điều hành và giao dịch phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Tổng điều tra.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, sự thành công của cuộc tổng điều tra trên địa bàn xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo Tổng điều tra tự giải tán sau khi kết thúc cuộc tổng điều tra.

Điều 4. Văn phòng- Thống kê UBND xã, các ban ngành có liên quan, các Trưởng thôn, các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.753.408
Truy cập hiện tại 801