Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc công khai niêm yết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn xã Quảng Thái.
Ngày cập nhật 19/11/2020

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số: 45/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

   Để quản lý tốt, cũng như đảm bảo quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Quảng Thái.

UBND xã Quảng Thái thông báo cho toàn thể nhân dân trong toàn xã được biết, Ủy ban nhân dân xã đã niêm yết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại địa phương, từ ngày 17 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2020.  Vậy UBND xã Quảng Thái thông báo cho toàn thể nhân dân trong toàn xã được biết và giải quyết những trường hợp nào khiếu nại, tranh chấp. Trong thời hạn 15 ngày ra thông báo nếu không có phản hồi khiếu nại, khiếu kiện UBND xã sẽ tiến hành lập thủ tục kết thúc niêm yết công khai và thực hiện trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng luật định./. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.694
Truy cập hiện tại 360