Tìm kiếm tin tức
Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thái nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 27/01/2021

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND Về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thái nhiệm kỳ 2021-2026 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thái nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

2. Ông Phạm Công Phước, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban bầu cử;

3. Ông Phan Nông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

4. Ông Văn Bữu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử;

5. Ông Văn Đức Xàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã              - Uỷ viên;

6. Ông Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã           - Uỷ viên;

7. Ông Lê Quốc Bình, UVUBND, Trưởng Công an xã                   - Uỷ viên;

8. Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã xã                   - Uỷ viên;

9. Ông Hồ Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã                         - Uỷ viên;

10. Bà Hoàng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã              - Uỷ viên;

11. Ông Trần Đương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã - Uỷ viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thái, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ủy ban bầu cử hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Điều 2 và bàn giao hồ sơ cuộc bầu cử cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung cụ thể có trong tệp đính kèm:

Trần Thị Lữ - Công chức VPUBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.508.339
Truy cập hiện tại 59