Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã năm 2021
Ngày cập nhật 28/01/2021

Ngày 27 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành kế hoạch số 30/UBND về việc Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  trên địa bàn xã năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của Ủy ban nhân dân  xã trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn , góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp;

2. Yêu cầu

- Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các hoạt động phải thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệu quả.

- Các ban nghành, bộ phận có liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ phận tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, duy trì, rà soát, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung thực hiện: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của trung ương; văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên cơ sở dữ quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Trang thông tin điện tử của xã.

b) Cơ quan chủ trì: bộ phận Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã và các ban, ngành cấp xã có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

a) Nội dung thực hiện: Cập nhật trên Trang thông tin điện tử của xã, công khai các thông tin liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 6, Khoản 5 Điều 7 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

b) Cơ quan chủ trì: bộ phận Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã và các ban, ngành cấp xã có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch do ngân sách xã giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Bộ phận Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả;

b) Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 và gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các ban, ngành phản ánh về bộ phận Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định./.          

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.508.246
Truy cập hiện tại 46