Tìm kiếm tin tức
Xã Quảng Thái: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19
Ngày cập nhật 30/01/2021

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Nay kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 gồm các ông (bà) có tên sau:

        1. Ông : Phạm Công Phước Chủ tịch UBND xã                   Trưởng ban

         2. Ông: Văn Đức Xàng        Phó Chủ tịch UBND xã                 Phó ban trực

         3. Ông: Hồ Viết Hy             Phó Trưởng Trạm y tế                    Phó ban         

         4. Mời Ông : Văn Bửu         Chủ tịch UBMTTQVN xã               Ban viên

         5. Ông: Hồ Viết Quang        CHP Quân sự xã                           Ban viên  

         6. Ông: Lê Quốc Bình         UVUBND,Trưởng Công an xã       Ban viên

         7. Ông: Hoàng Minh Ngọc  CC Văn hóa- Xã hội                       Ban viên

         8. Ông: Trần Nam Thanh    CC Văn phòng -Thống kê xã         Ban viên

         9. Ông: Lê Ngọc Quang       Chủ tịch Hội Nông dân                 Ban viên

         10. Bà: Hoàng Thị Minh Phương,Chủ tịch  Hội PN xã              Ban viên

         11. Ông: Lê Hùng                CCĐC XD-NN                               Ban viên

         12. Ông: Hoàng Tý             Hiệu trưởng trường Lê Xuân         Ban viên

         13. Ông: Trần Cho              Hiệu trưởng Tiểu Học                    Ban viên

         14. Bà: Phan Thị Túy          Hiệu trưởng Mầm Non                  Ban viên

         15. Ông: Hồ Nam                Chủ tịch Hội CCB                         Ban viên

         16. Ông: Trần Đương          Bí thư xã Đoàn                             Ban viên

         17. Bà: Hoàng Thị Kim Ngân, CC Tài chính –kế toán              Ban viên

         18. Các trưởng thôn                                                                 Ban viên

        Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện mọi biện pháp chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân khi có dịch bệnh và công tác dự phòng, điều trị, cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn xã; đồng thời báo cáo khẩn cấp khi có dịch bệnh xảy ra để có mọi biện pháp phòng chống và xử lý, dập tắt kịp thời.

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của UBND xã Quảng Thái ban hành trái với văn bản này đều được bãi bỏ.

         Điều 4. Văn phòng UBND xã, Trạm y tế xã và các Ban ngành có liên quan, các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nội dung cụ thể có trong tệp đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.508.326
Truy cập hiện tại 56