Tìm kiếm tin tức
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2021
Ngày cập nhật 28/02/2021

Thực hiện Chỉ thị 16/CT - UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Điền; Kế hoạch số 15/KH0-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND xã về việc Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm tra công vụ hành chính năm 2021.

Để thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm 2021. Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác cải cách hành chính của UBND xã, thông qua đó kịp thời nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ và khắc phục những hạn chế, nâng cao kết quả công tác cải cách hành chính của UBND xã.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức hàng năm để xem xét, đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua cuối năm đối với các cá nhân cán bộ, công chức.

2. Yêu cầu

a. Đối với cán bộ, công chức được kiểm tra

- Phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ công tác của mình trước khi thực hiện kiểm tra.

b. Đối với Đoàn kiểm tra

- Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, kế hoạch đảm bảo khách quan, chất lượng và hiệu quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của đơn vị được kiểm tra, tránh hình thức.

- Qua công tác kiểm tra, rút ra được những vấn đề trọng tâm trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND xã. Báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

II. Đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của cá công chức góp phần thực nhiện tốt công tác cải cách hành chính của UBND xã. Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 10/10/2020 đến 10/10/2021 với các nội dung:

1. Đối tượng kiểm tra

- Kiểm tra đối với bà Văn Thị Phương - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Kiểm tra đối với bà Nguyễn Thị Cúc - CC VHXH phụ trách LĐTB&XH.

- Kiểm tra đối với ông Lê Hùng - Công chức Địa chính-Xây dựng.

- Kiểm tra đối với ông Trần Nam Thanh - Công chức Văn phòng-Thống kê.

2. Thời gian

 Dự kiến trong quý III năm 2021

3. Nội dung

3.1. Đối với bà Văn Thị Phương - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực Tư pháp và chứng thực trên địa bàn theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu UBND xã trong việc soạn thảo xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với công chức Tư pháp- Hộ tịch và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

b)Tham mưu UBND xã kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

c) Thực hiện chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định; chứng thực, đăng ký giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

d) Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

đ) Thực hiện công tác thu lệ phí chứng thực, giao dịch hồ sơ và trả kết quả cho công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định; Phụ trách thanh quyết toán và báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí lệ phí tại Bộ phận TN& TKQ hàng tháng theo quy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, PCT UBND phân công.

f) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

3.2. Đối với  bà Nguyễn Thị Cúc - CC VHXH phụ trách LĐTB&XH

Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Lao động, việc làm, trẻ em, người có công, thương binh xã hội, bảo trợ xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động-thương binh và xã hội; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ;

b) Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền;

c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội. Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; trong việc quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn;

d) Theo dõi thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững;

đ) Xây dựng kế hoạch, công tác lao động-thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt;

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác lao động-thương binh và xã hội;

ê) Thực hiện việc chi tiền theo lệnh chi của Chủ tài khoản và các quy định về quản lý quỹ tiền mặt, sổ thu, chi tiền  mặt, quản lý các khoản thu, chi ngân sách xã đúng theo quy định của Luật ngân sách.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, PCT UBND phân công.

h) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

3.3. Đối với ông Lê Hùng - Công chức Địa chính-Xây dựng.

Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã, huyện và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã;

b) Tham mưu UBND xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn cho tổ chức, công dân về công tác cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện thủ tục hành chính trong tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp và biến động về đất đai trên địa bàn;

-  Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn. Theo dõi biến động đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu liên quan về đất đai;

c) Tham mưu UBND xã thẩm tra, lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó;

d) Thu thập tài liệu, số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

đ)Thường xuyên, chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và phối hợp với Trưởng công an công tác trong xử lý kịp thời hoạt động khai thác tài nguyên đất đai trái phép;

e) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định;

ê) Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân, các mốc địa giới;

f) Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý;

g) Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng;

i)Tham mưu UBND xã quản lý các mốc giới, lộ giới, chỉ giới xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

j)  Tham mưu Ủy ban nhân dân xã trực tiếp phụ trách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (khu vực Trung tâm xã, dọc tỉnh lộ 4B, 11C, khu vực trang trại) và các công trình công cộng khác trên địa bàn; kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp, đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng công trình kiến trúc trên địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức thực hiện xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, tu bổ, bảo vệ các công trình kênh mương, giao thông nội đồng, bờ vùng, giao thông, công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, công trình và cơ sở hạ tầng tại địa phương.

l) Tham mưu thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách, lưu trữ các tài liệu về chuyên môn và xây dựng các báo cáo về quản lý công tác xây dựng, giao thông

m) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương;

 n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, PCT UBND phân công.

 o) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

3.4. Đối với ông Trần Nam Thanh - Công chức Văn phòng-Thống kê.

 Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu UBND xã quản lý chung các hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân,  phụ trách theo dõi, tổng hợp chung các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế- xã hội; lĩnh vực thi đua - khen thưởng, tổ chức cán bộ và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng các quy chế, chương trình công tác, các quyết định phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã; xây dựng các kế hoạch, báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn định kỳ 6 tháng, năm, nhiệm kỳ; các dự thảo văn bản và các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo sự phân công của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

b) Tổ chức thông báo, truyền đạt và theo dõi, đôn đốc các bộ phận thuộc Ủy ban nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của Ủy ban nhân dân xã.

c) Tham mưu xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

d) Tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

đ) Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, cho công việc Ủy ban nhân dân;

e) Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo trình tự, nội dung và thể thức được quy định, đề xuất phương pháp, biện pháp tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung công việc của các tổ chức, cá nhân liên quan. Phụ trách công tác Văn phòng của HĐND-UBND xã; Tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trưởng thôn theo quy định của pháp luật và công tác được giao;

g) Trực tiếp quản lý, theo dõi chung về việc sử dụng con dấu UBND và dấu tên của lãnh đạo UBND xã;

e) Quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức; phối hợp với công chức Tài chính-Kế toán đề nghị xét xếp lương, nâng lương, chuyển ngạch cho cán bộ, công chức theo quy định pháp luật;

ê) Tham mưu phụ trách công tác thi đua- Khen thưởng của xã.

f) Quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của cơ quan UBND xã.

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

h) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

i) Phụ trách công tác theo dõi, chấm công đối với cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

4. Cách thức kiểm tra

          - Đoàn kiểm tra nghe các công chức được kiểm tra báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra.

          - Kiểm tra thực tế công việc tham mưu giải quyết công việc và công tác lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan của các công chức được kiểm tra.

          - Đoàn kiểm tra hoặc phỏng vấn thêm một số nội dung công việc có liên quan.

         Lưu ý: Yêu cầu các công chức được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản gửi cho Đoàn kiểm tra (qua Văn phòng UBND xã) trước  ngày 10/10/2021 để phục vụ cho công tác kiểm tra./.

III. Thành phần đoàn kiểm tra

1. Ông Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã

2. Ông  Văn Đức Xàng - Phó Chủ tịch UBND xã

3. Ông Trần Thị Lữ - Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã

4. Mời BCH Công đoàn và Trưởng ban thanh tra cơ quan UBND xã cùng tham dự.

Nội dung có trong tệp đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Lữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.598
Truy cập hiện tại 143