Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 222/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 08/10/2021

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 222/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021

của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 113/UBND-TP ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Phòng Tư pháp huyện về việc chứng chỉnh công tác ban hành văn bản QPPL trên địa bàn huyện;

          Xét đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 222/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban  nhân dân xã, Thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.390
Truy cập hiện tại 4.575