Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc cách ly y tế tại nhà đối với anh Hà Cản trú tại thôn Trung Làng, xã Quảng Thái để phòng, chống dịch Covid- 19
Ngày cập nhật 13/10/2021

Căn cứ Luật Phòng, chống truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

 Căn cứ Hướng dẫn số 1953/BCĐ- YT  ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiệnThông báo số 89/TB-UBND ngày 10/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

 Xét đề xuất của Trạm Y tế xã.

                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cách ly y tế tại nhà đối với anh Hà Cản. Lý do cách ly: Về từ Phường Thành Công, tỉnh Đaklak.

Hiện trú tại thôn Trung Làng, xã Quảng Thái.

Thời gian cách ly: 14 ngày từ  ngày 12/10/2021 đến hết ngày 25/10/2021

1.Địa điểm cách ly: Tại nhà bà Ngô Thị Búp. Ở tại thôn Trung Làng, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối với các người thân trong gia đình giữ khoảng cách tối thiểu 2m, hạn chế đi lại, tiếp xúc với các người dân khác trong cộng đồng trong thời gian 14 ngày từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 25/10/2021.

         Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình và các hướng dẫn của cấp trên để tổ chức các biện pháp cách ly y tế đối với anh Hà Cản.

 Anh Hà Cản chịu trách nhiệm cách ly y tế tại nhà và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Thông báo số 89/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 4. BCĐ phòng, chống dịch Covid 19, Trưởng Trạm Y tế xã, các thành viên BCĐ và anh Hà Cản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.362.838
Truy cập hiện tại 5.447