Tìm kiếm tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Ngày cập nhật 13/10/2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 113/UBND-TP ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Phòng Tư pháp huyện về việc chứng chỉnh công tác ban hành văn bản QPPL trên địa bàn huyện;

          Xét đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 222/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban  nhân dân xã, Thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.362.822
Truy cập hiện tại 5.438