Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 thôn Trằm Ngang
Ngày cập nhật 22/10/2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của BĐH thôn và đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Nay kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 thôn Trằm Ngang, gồm các ông (bà) có tên sau:

         1. Ông: Trần Tý                        Trưởng thôn                                     Tổ trưởng

          2. Ông: Trần Phương               Trưởng ban CTMT thôn                  Tổ phó

          3. Ông: Lê Đình Thủy             Công an viên                                    Tổ phó

          4. Ông: Trần Đình Tuân          Chi hội Trưởng Nông dân                Tổ  viên

          5. Bà: Trần Thị Bích Trâm      Chi hội phó Phụ nữ                          Tổ  viên

          6. Ông: Hồ Thúc Duy              Bí thư Chi đoàn                                Tổ  viên

          7. Ông: Văn Cho                      Chi hội trưởng hội CCB                   Tổ  viên

          8. Ông: Trần Đình Lân            Thôn đội trưởng                               Tổ  viên

          9. Bà: Phạm Thị Hồng Nhạn   Y tế thôn bản                                    Tổ  viên

   Điều 2. Các thành viên trong tổ có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Vận động người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch thực hiện 5K của Bộ y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập đông người) và quét mã QR code;

- Tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã, các ban ngành có liên quan, các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.778
Truy cập hiện tại 4.755