Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 thôn Trung Làng
Ngày cập nhật 22/10/2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của BĐH thôn và đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Nay kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 thôn Trung Làng, gồm các ông (bà) có tên sau:

    1. Ông: Trần Hiệu              Trưởng thôn                                       Tổ trưởng

          2. Ông: Văn Cường            Công An viên                                     Tổ phó

          3. Ông: Phan Tuấn             Thôn Đội trưởng                                 Tổ phó

         4. Ông: Văn Minh Lỵ          Chi hội Trưởng Nông dân                  Tổ viên

         5. Bà: Trần Thị Túy            Chi hội Trưởng phụ nữ                       Tổ viên

         6. Ông: Hoàng Rin              Bí thư Chi đoàn                                  Tổ viên

         7. Ông: Trần Huệ                Chi hội Trưởng CCB                          Tổ viên

         8. Bà: Trần Thị Thúy          Y tế Thôn                                            Tổ viên

         9. Ông: Trần Lợi                 Phó Trưởng thôn                                 Tổ viên.

Điều 2. Các thành viên trong tổ có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Vận động người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch thực hiện 5K của Bộ y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập đông người) và quét mã QR code;

- Tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã, các ban ngành có liên quan, các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.339
Truy cập hiện tại 4.559