Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 19/11/2021

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Ngày 17 tháng 11 năm 2021, UBND xã Quảng Thái đã kiện toàn Ban biên tập trang Thông tin điện tử xã Quảng Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Quảng Thái, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông  Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã            Trưởng Ban

2. Ông Trần Đương -Phó Chủ tịch UBND xã                 Phó Trưởng ban

3. Bà Trần Thị Lữ - CC Văn phòng – Thống kê             Phó ban

4. Ông Trần Nam Thanh -CC Văn phòng -Thống kê      Thành viên

5. Ông Phạm Hồng Phúc – PCT UBMTTQVN xã                  Thành viên

6. Ông Hoàng Minh Ngọc – Công chức Văn hóa           Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Cúc -Công chức Văn hóa-xã hội                 Thành viên

8. Ông Hồ Xuân Hoàng – Phó Bí thư xã đoàn                Thành viên

9. Ông Hồ Hoàng Vương-Văn phòng Đảng ủy               Thành viên

10. Bà Hoàng Thị Biên Thùy-Đội viên Đề án 500                   Thành viên

11. Bà Văn Thị Phương- Công chức Tư pháp- Hộ tịch   Thành viên

12. Ông Hoàng Minh Vương – Phụ trách ĐTT-NVH xã          Thành viên

13.Bà Hoàng Thị Minh Phương – CT Hội LHPN xã      Thành viên

14.Ông Lê Ngọc Quang – CT Hội ND xã                       Thành viên

15.Ông Hồ Nam -  CT Hội CCB xã                               Thành viên

16.Ông Lê Hùng – CC Địa chính XD-TN-MT               Thành viên

17.Ông Văn Đức Quyền – CC Địa chính NN- MT                   Thành viên

18.Bà Hoàng Thị Kim Ngân – CC Tài chính - kế toán   Thành viên

Điều 2. Ban biên tập chịu trách nhiệm vận hành Trang thông tin điện tử xã Quảng Thái đảm bảo về nội dung và hình thức, chuyển tải kịp thời những thông tin hoạt động của đơn vị đến với các tổ chức và công dân trong và ngoài xã.

Điều 3. Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập, các thành viên Ban biên tập được hưởng các quyền lợi theo Quyết định ban hành quy chế vận hành Trang TTĐT của UBND xã; Mọi hoạt động của Ban biên tập đều phải tuân thủ theo các quy định và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây UBND xã Quảng Thái ban hành trái với văn bản này đều bị bãi bõ.

Điều 5. Công chức Văn phòng- Thống kê, các thành viên Ban Biên tập, các ban ngành có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Trần Thị Lữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.652.359
Truy cập hiện tại 4.981