Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin Điện tử xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 19/11/2021

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của xã Quảng Thái;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử xã Quảng Thái".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng- Thống kê xã, Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã, các tổ chức, đoàn thể có liên quan của xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trần Thị Lữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.983
Truy cập hiện tại 4.841