Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Bố trí và phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã
Ngày cập nhật 19/11/2021

Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định Bố trí và phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách cùng bảng phân công cán bộ, công chức được bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã được hưởng các chế độ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và các văn bản trước đây Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái trái với văn bản này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê xã; cán bộ, công chức được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỐ TRÍ VÀ PHÂN CÔNG

LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 17 /11/2021

 của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái

 

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Chức danh tại Bộ phận TN&TKQ

Nhiệm vụ được phân công tại Bộ phận TN&TKQ

Ghi chú

1

Phạm Công Phước

Chủ tịch

Trưởng Bộ phận

Phụ trách chung

 

2

Văn Đức Xàng

Phó Chủ tịch

Phó Bộ phận

Phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về điều hành, ký giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận.

 

3

Trần Đương

Phó Chủ tịch

Phó Bộ phận

Phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về điều hành, ký giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận

 

4

Trần Thị Lữ

Văn phòng - thống kê

Thành viên

Phụ trách Bộ phận TN&TKQ; Cải cách hành chính; ISO, Kiểm soát TTHC; ứng dụng CNTT;  THTC phát sinh khác

 

5

Trần Nam Thanh

Văn phòng Thống kê

Thành viên

Phụ trách lĩnh vực Thi đua khen thưởng; Tôn giáo; Tiếp công dân; Khiếu nại- Tố cáo

 

6

Văn Thị Phương

Tư pháp - hộ tịch

Thành viên

Phụ trách các lĩnh vực: Chứng thực; Hòa giải ở cơ sở; phổ biến. thu phí, lệ phí; Giáo dục pháp luật; TTHC khác thuộc bộ phận TP-HT.

 

7

Hoàng Chương

Tư pháp - hộ tịch

Thành viên

Phụ trách các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi; TTHC liên thông; tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ; TTHC khác thuộc bộ phận TP-HT.

 

8

Nguyễn Thị Cúc

Văn hóa

xã hội

Thành viên

Phụ trách các lĩnh vực: Lao động-Thương binh và xã hội; Người có công; Bảo trợ xã hội; TTHC liên thông; TTHC khác thuộc bộ phận VH-XH.

 

9

Lê Hùng

Địa chính - xây dựng - nông nghiệp - và môi trường

Thành viên

Phụ trách các lĩnh vực: Đất đai; TTHC liên thông; TTHC khác thuộc bộ phận Địa chính-NN-XD&MT.

 

 

Trần Thị Lữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.652.172
Truy cập hiện tại 4.919