Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ phụ trách công tác công nghệ thông tin
Ngày cập nhật 19/11/2021

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành  Quyết định Về việc cử cán bộ phụ trách công tác công nghệ thông tin   

QUYẾT   ĐỊNH:

            Điều 1. Nay cử ông Trần Đương - Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lãnh đạo CNTT, bà Trần Thị Lữ - Công chức VP- TK phụ trách hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan UBND xã.

          Điều 2. Bà Trần Thị Lữ có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND xã thực hiện các nhiệm vụ quy định của nhà nước; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để tham mưu thực hiện đúng quy định. Đồng thời báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả để báo cáo định kỳ, đột xuất với Chủ tịch UBND xã, UBND huyện và các ngành chức năng cấp huyện theo quy định.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 4. Văn phòng- Thống kê UBND xã, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.680
Truy cập hiện tại 4.713