Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc công nhận Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách năm 2023 tại Cơ quan xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 13/11/2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng  6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Công văn số 2337/UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2023;

  Trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của UBND xã năm 2023;

 Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quảng Thái.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,  người hoạt động không chuyên trách năm 2023 tại Cơ quan xã Quảng Thái (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.272
Truy cập hiện tại 1.668