Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 16/05/2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã Quảng Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá xã Quảng Thái (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1.  Trưởng ban:

-   Ông Văn Đức Xàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

2.  Phó Trưởng ban thường trực:

-   Bà Phạm Thị Nhãn, Phó Trưởng trạm Y tế xã.

3.  Các Phó trưởng ban:

-  Ông Văn Đức Quyền, Công chức Văn phòng UBND xã;

-  Ông Hoàng Minh Vương, Cán bộ Văn hóa xã hội.

4.  Các thành viên:

-  Mời Bà Hoàng Thị Minh Phương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã;

-  Mời Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã;

-  Mời Ông Hồ Nam, Phó Chủ tịch Công Đoàn cơ quan - CT Hội CCB xã;

-  Mời Ông Hồ Xuân Hoàng, Bí thư xã Đoàn;

-  Ông Hoàng Tý, Hiệu trưởng Trường Lê Xuân;

-  Ông Nguyễn Kiên Trung, Trưởng Công an xã;

-  Bà Hoàng Thị Kim Ngân, Công chức Kế toán Ngân sách;

-  Ông Trần Nam Thanh, Công chức Địa chính - Nông nghiệp –Môi trường;

-  Bà Thái Thị Kim Chi, Công chức Văn hóa – xã hội;

-  Bà Văn Thị Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

-   Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã trong việc triển khai thực

hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

  • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.
  • Định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; báo cáo Ủy ban nhân dân xã theo quy định.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

  • Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo.
  • Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
  • Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo đề nghị của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
  • Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

1

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.351.880
Truy cập hiện tại 8.348