Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 16/05/2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện  về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình huyện Quảng Điền;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình xã Quảng Thái (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Trưởng ban: Ông Văn Đức Xàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Hoàng Minh Vương, Cán bộ phụ trách  Văn hóa và Thông tin xã.

3. Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Thoả, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã.

4. Các Ủy viên:

- Mời bà Hoàng Thị Minh Phương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã;

- Ông Hồ Nam, Chủ tịch Hội CCB xã;

- Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch HND xã;

- Ông Hồ Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã;

- Bà Hoàng Thị Kim Ngân, Công chức Kế toán;

- Bà VănThị Phương, Công chức Tư pháp – Hộ tịch;

- Bà Phạm Thị Nhãn, Phó trưởng Trạm Y tế xã;

- Ông Lê Hiền, Phó Trưởng Công an xã;

- Bà Thái Thị Kim Chi, Công chức VHXH;

- Bà Phan Thị Tuý, Hiệu Trưởng Trường Mầm Non;

- Ông Hoàng Tý, Hiệu Trưởng Trường THCS Lê Xuân;

- Ông Trần Cho, Hiệu trưởng Trường Tiểu học;

Và các ông trưởng thôn trên địa bàn xã.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã.

2. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Trưởng ban quyết định. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

2. Bộ phận Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.030
Truy cập hiện tại 8.403