Tìm kiếm tin tức
.Quyết định Kiện toàn bố trí và phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 01/07/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BTV ngày 24 tháng 5 năm 2024 của BTV Hội LHPN huyện Quảng Điền về việc chuẩn y UV BCH, BTV và chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Thái;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách cùng bảng phân công cán bộ, công chức được bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã được hưởng các chế độ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và các văn bản trước đây Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái trái với văn bản này đều được bãi bỏ.
Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê xã; cán bộ, công chức được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.886
Truy cập hiện tại 8.805