Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 02/7/2024, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng 6; đồng thời đề ra...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI   Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ -CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/05/2021 của UBND Tỉnh Thừa Thiên...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày19 tháng6 năm2015; Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của ban chỉ đạo liên ngành huyện Quảng Điền về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn...
Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2024, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan triển khai họp công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia...
  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa...
Thực hiện Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 18/03/2024 của UBND huyện về đào tạo nghề trình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.190
Truy cập hiện tại 8.479