Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nhằm chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội TDTT xã lần thứ VI, năm 2021,tiến tới Đại hội TDTT huyện Quảng Điền lần thứ VII năm 2021-2022.Ngày 23 tháng 3 năm 2021, UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể các...
Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND Về việc Kiện toàn BCĐ công tác Xây dựng mô hình “Xã, Phường, Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” 
Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND Về việc kiện toàn BCĐ công tác dân số kế hoạch hóa gia đình xã.
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Quảng Thái về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng...
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Quảng Thái về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng...
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Quảng Thái về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng...
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Quảng Thái về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng...
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Quảng Thái về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng...
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Quảng Thái về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng...
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Quảng Thái về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.708
Truy cập hiện tại 169