Tìm kiếm tin tức
Thông tin dự án
Căn cứ Luật Phòng, chống truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly...
Ngày 18 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết đinh số 870/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án: Kênh tiêu trạm bơm Lai Hà, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.
UBND xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Cụ thể như sau:
UBND xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Cụ thể như sau:
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 533/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Hoàng - Lai Hà (Đường xóm...
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 532/QĐ- UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đường bê tông từ tỉnh lộ 4 đến vùng trang trại Tây Hoàng, xã Quảng Thái.
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Bến Miệu - Trung Làng, xã Quảng Thái.
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nhà ông Cẩn đến nhà ông...
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Hoàng - Trang trại, xã Quảng...
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Kênh Cộ (bờ hữu), xã Quảng Thái.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.010.150
Truy cập hiện tại 1.092